Okres programowania 2007-2013

Projekty nieinwestycyjne w dziedzinie:

 • Edukacji
 1. ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze
 2. Samodzielne życie
 3. Multimedialna Szkoła
 4. Odmienni ale zjednoczeni - wspólna przeszłość i budowanie przyszłości
 5. USG - Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka
 6. Większa Wiedza - Lepsza Przyszłość
 7. Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie
 8. Profesjonalny technik elektryk i technik elektronik na małopolskim rynku pracy
 9. Złota rączka na rynku pracy
 10. Młodzieżowa E-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
 11. Okno na Europę - nauka języka angielskiego
 12. Program rozwojowy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie
 13. Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat
 14. Eko-Chemik
 15. WIP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych
 16. Azymut kariery edukacyjno-zawodowej
 17. Akademia Młodych Matematyków
 18. „Dać szansę" Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem
 19. Projektowanie interdyscyplinarne - nowy wymiar kształcenia
 20. Ekonomista, Handlowiec = Zawodowiec
 21. Program rozwoju placówek kształcenia zawodowego branży finansowo-księgowej
 22. Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania
 23. Edukacja w dobrym stylu
 24. Dobra szkoła, lepsza przyszłość
 25. Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie II
 26. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
 27. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
 28. Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez GMK
 29. Praktyczne Wychowanie Fizyczne
 30. Wspomaganie rozwoju szkół w Gmienie Miejskiej Kraków
 31. Małopolska Chmura Edukacyjna - Wykorzystanie nowoczesnych technik infromacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż
 32. Szkoła nauczycielką życia
 33. Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej
 • Kultury
 1. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie
 2. XXXIV Festiwal "Muzyka w Starym Krakowie"
 3. Krakowskie Noce (2009r.)
 4. IX Wielka Parada Smoków
 5. Second Chance
 6. Krakowskie Noce 2011
 7. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie 2011
 8. OPERA RARA 2011 - Festiwal Muzyki Operowej
 9. Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju systemu CBPP
 10. Krakowskie Noce 2012
 11. Literacka Małopolska
 12. Filmowa Małopolska
 13. Kon-Tiki Live in Concert
 14. Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury
 • Rewitalizacji
 1. USER
 • Społecznej
 1. Aktywni społecznie, przedsiębiorczy w zawodzie
 2. Pora na aktywność - Aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie
 3. MOWIS - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
 4. SUITE - Budownictwo mieszkaniowe, czynnik integracji społecznej i miejskiej oraz jakości życia w mieście
 5. Profesjonalna kadra
 6. Profesjonalna kadra II
 7. Profesjonalna kadra III
 8. Różne drogi - jeden cel I i II
 9. Różne drogi - jeden cel III
 10. Różne drogi - jeden cel IV
 11. Różne drogi - jeden cel V
 12. Różne drogi - jeden cel VI
 13. Różne drogi - jeden cel VII
 14. Małopolska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia
 15. Streetwork - skuteczny kontakt
 16. Pod parasolem Kazimierza
 17. Druga szansa - Pilotażowego wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności
 18. Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej
 19. Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 20. CITISPYCE - Zwalczanie nierówności poprzez innowacyjne społeczne praktyki na rzecz młodych ludzi w miastach Europy
 21. Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej
 22. Parasol – Praca – Przyszłość
 23. WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków
 24. Innowacyjność na rzecz tworzenia w Unii Europejskiej warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym
 • Środowiska
 1. Life cycle
 2. Czysty Kraków - lepsze życie
 3. Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie
 4. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków
 • Transportu
 1. Caravel Civitas
 2. Catalist Civitas II
 3. Aeneas/Steer
 4. Via Regia Plus
 5. MEDIATE
 6. Transport Learning
 7. CHALLENGE
 8. STARS (projekt z elementem edukacyjnym)
 9. SIFORAGE
 10. Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej
 11. Push & Pull
 12. VeloCitta
 13. Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości
 • Turystyki
 1. Kraków nie tylko zabytkami stoi
 2. Produkt muzealny w wybranych miastach świata - promocja szlaków w wybranych miastach Europy
 3. Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy
 4. Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii
 5. Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej
 6. Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych
 7. CENTRAL MARKETS - Revitalising and promoting traditional markets in Central Europe
 • Zarządzania
 1. Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie
 2. Rozwój systemu zarządzania Urzędem
 3. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków
 4. Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie
 5. PPP-nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno - prywatne dla Krakowa
 6. Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego
 7. PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych
 8. Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
 9. Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Krakowskim Biurem Festiwalowym
 •  Stref Aktywności Gospodarczej
 1. Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I

 

 

Archiwum: