Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniach do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszarów:
1) BRONOWICE - WESELE,
2) MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA II,
3) PARK RUCZAJ - LUBOSTROŃ.
Wyłożenia dla powyższych planów rozpoczną się w dniu 19 października br. w miejscu i godzinach podanych w treści ogłoszeń. Również w tym dniu, projekt każdego planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie na stronie BIP przypisanej do planu.

Metka i dziennik zmian
2015-10-08 Informacja

W dniu 7 października 2015 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXVI/432/15 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń".
(Odnośnik do strony dot. przygotowywanego projektu uchwały)

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się 12 października br. (poniedziałek) w Centrum Obywatelskim przy ul. Reymonta 20.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje trwają od 2 do 16 października 2015 roku.

 

Metka i dziennik zmian

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza Konkurs na projekt muralu: Patriotyczna renowacja, odnowienie muszli koncertowej w Parku Zielony Jar.

 

Metka i dziennik zmian

Informujemy, że w dniu 12 października 2015 r. w Operze Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie odbędzie się zorganizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogólnopolski kongres pn.: „KARTA DUŻEJ RODZINY 2.0”.

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY JUNACKIEJ".
(Odnośnik do rozpatrzenia)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ".
(Odnośnik do rozpatrzenia)

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się ze wstępną koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ".
Spotkanie odbędzie się 13 października 2015 r. (tj. wtorek) o godz. 17:00, w Szkole Podstawowej Nr 11, ul. Miodowa 36.

Metka i dziennik zmian

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020".

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 28 września do 12 października 2015 r.

Metka i dziennik zmian

Informujemy, iż od 01.10.2015 r. wnioski dot. Krakowskiej Karty Rodzinnej będą przyjmowane jedynie w budynku UMK, ul. Stachowicza 18.

Metka i dziennik zmian

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 23 września do 2 października 2015 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO"
- "BRONOWICE - REJON KONCENTRACJI USŁUG"
Termin składania wniosków do ww. planów miejscowych do dnia 30 listopada 2015 r.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Od 1 września 2015r. wszedł w życie kolejny etap wdrażania w życie, w urzędach stanu cywilnego w całej Polsce, aplikacji Źródło. Jest to wynikiem przyjętej przez Sejm 10 października 2014r. nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.