Mieszkalnictwo

 UWAGA! Urząd Miasta Krakowa otwarty dla bezpośredniej obsługi klienta

 

 Informacja w sprawie programu "Mieszkanie Plus"

 Polityka mieszkaniowa

 Procedury obowiązujące w Wydziale Mieszkalnictwa

 Sprzedaż lokali mieszkalnych

 

Polityka czynszowa oraz warunki obniżania czynszu

Zasoby

Inwestycje i remonty

Zakup lokali mieszkalnych

Pustostany 

Zamiana lokali mieszkalnych

 

Pomoc mieszkaniowa

  1. Zadania Gminy w zakresie wynajmu lokali zamiennych i socjalnych
  2. Prywrócenie najmu lokalu mieszkalnego będącego w zasobie Gminy Miejskiej Kraków
  3. Kryteria niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i dochodowych, które należy spełniać, by ubiegać się o pomoc mieszkaniową Gminy
  4. Wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego wybudowanych przy udziale finansowym Miasta Krakowa
  5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dotycząca użyczania lokali mieszkalnych i użytkowych na placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  6. Pomoc mieszkaniowa dla repatriantów
  7. Dodatek mieszkaniowy
  8. Zasiłek celowy, przyznawany przez MOPS
  9. Program Pomocy Lokatorom.
  10. Listy mieszkaniowe

   

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

 

Współdziałanie z innymi podmiotami

Wspólnoty mieszkaniowe

Współpraca z zarządcami budynków stanowiących w częściach ułamkowych współwłasność Gminy Miejskiej Kraków/Skarbu Państwa oraz osób fizycznych, pozostających poza zarządem gminnym.

Budynki prywatne

Lustro czynszowe

 

 

Projekt unijny SUITE

Integracja społeczna i miejska poprzez budownictwo mieszkaniowe.

W projekcie wykorzystano doświadczenia i dobre praktyki uczestników projektu w zakresie integracji społecznej poprzez mieszkalnictwo.

W efekcie realizacji projektu SUITE powstał LOKALNY PLAN DZIAŁANIA DLA MIASTA KRAKOWA.

 

 Link do strony projektu Suite w ramach programu URBACT II

 Link do oficjalnej strony programu URBACT w Europie

 Polska strona projektów URBACT

 

 

Zarząd Budynków Komunalnych


Do głównych zadań Zarządu Budynków Komunalnych należy sprawowanie zwykłego zarządu budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, wraz z terenami niezbędnymi dla prawidłowego i racjonalnego korzystania z tych budynków oraz urządzeń, stanowiącymi własność lub współwłasność: Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa – na podstawie odrębnych przepisów, osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie ustanowiono kuratora, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta, także innych podmiotów niż wymienione powyżej.

 

 

Najczęściej Zadawane Pytania