Mieszkalnictwo

 

OGŁOSZENIE WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA

 

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa w nawiązaniu do ogłoszonego na stronie internetowej Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A. (www.ppkz.pl) konkursu ofertowego na wynajęcie budynku położonego w Krakowie przy ul. Miodowej 41/Szerokiej 2 wraz z podwórkiem, uprzejmie informuje, iż zgodnie ze stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej nr KR1P/00008196/1 właścicielem tej nieruchomości jest Skarb Państwa.

 

 

 

Polityka mieszkaniowa

 

Procedury obowiązujące w Wydziale Mieszkalnictwa

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych

 

Polityka czynszowa oraz warunki obniżania czynszu

 

Zasoby

Inwestycje i remonty

Zakup lokali mieszkalnych

Pustostany 

Zamiana lokali mieszkalnych

 

Pomoc mieszkaniowa

 1. Zadania Gminy w zakresie wynajmu lokali zamiennych i socjalnych
 2. Prywrócenie najmu lokalu mieszkalnego będącego w zasobie Gminy Miejskiej Kraków
 3. Kryteria niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i dochodowych, które należy spełniać, by ubiegać się o pomoc mieszkaniową Gminy
 4. Wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego wybudowanych przy udziale finansowym Miasta Krakowa
 5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dotycząca użyczania lokali mieszkalnych i użytkowych na placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 6. Pomoc mieszkaniowa dla repatriantów
 7. Dodatek mieszkaniowy
 8. Zasiłek celowy, przyznawany przez MOPS
 9. Program Pomocy Lokatorom.

     i.   Listy mieszkaniowe:

 • Zarządzenie Nr 3387/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 56/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy osób zakwalifikowanych w 2015 roku do wykwaterowania z lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków znajdujących się w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia i innych budynkach o podstawowej funkcji innej niż mieszkaniowa do lokali zamiennych w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków.
 • Zarządzenie Nr 2818/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2015 z tytułu pierwszeństwa zawarcia umowy najmu, zamiany z urzędu na lokal o większej powierzchni oraz zamiany z urzędu na lokal równorzędny ze względu na wiek lub stan zdrowia.
 • Zarządzenie Nr 715/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2014 z tytułu względów społecznych oraz usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków rodzin zastępczych.
 •  Zarządzenie Nr 472/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2014 z tytułu warunków niemieszkalnych, nadmiernego zaludnienia, utraty tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu wypowiedzenia umowy najmu, utraty tytułu prawnego wskutek upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu z uwagi na zwłokę z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, amiany z urzędu na lokal o większej powierzchni, zamiany z urzędu na inny lokal ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz pierwszeństwa zawarcia umowy najmu.

 Zmiana

  • Zarządzenie Nr 817/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 472/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2014 z tytułu warunków niemieszkalnych, nadmiernego zaludnienia, utraty tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu wypowiedzenia umowy najmu, utraty tytułu prawnego wskutek upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu z uwagi na zwłokę z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, zamiany z urzędu na lokal o większej powierzchni, zamiany z urzędu na inny lokal ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz pierwszeństwa zawarcia umowy najmu
  • Zarządzenie Nr 2256/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 sierpnia 2015 r. sprawie zmiany zarządzenia Nr 472/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2014 z tytułu warunków niemieszkalnych, nadmiernego zaludnienia, utraty tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu wypowiedzenia umowy najmu, utraty tytułu prawnego wskutek upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu z uwagi na zwłokę z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, zamiany z urzędu na lokal o większej powierzchni, zamiany z urzędu na inny lokal ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz pierwszeństwa zawarcia umowy najmu

  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

 

Współdziałanie z innymi podmiotami

Wspólnoty mieszkaniowe

 

Współpraca z zarządcami budynków stanowiących w częściach ułamkowych współwłasność Gminy Miejskiej Kraków/Skarbu Państwa oraz osób fizycznych, pozostających poza zarządem gminnym.

 

Budynki prywatne

 

Lustro czynszowe

 

Projekt unijny SUITE

Integracja społeczna i miejska poprzez budownictwo mieszkaniowe.

W projekcie wykorzystano doświadczenia i dobre praktyki uczestników projektu w zakresie integracji społecznej poprzez mieszkalnictwo.

W efekcie realizacji projektu SUITE powstał LOKALNY PLAN DZIAŁANIA DLA MIASTA KRAKOWA.

 

Link do strony projektu Suite w ramach programu URBACT II

 

Link do oficjalnej strony programu URBACT w Europie

 

Polska strona projektów URBACT

 

 

Zarząd Budynków Komunalnych


Do głównych zadań Zarządu Budynków Komunalnych należy sprawowanie zwykłego zarządu budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, wraz z terenami niezbędnymi dla prawidłowego i racjonalnego korzystania z tych budynków oraz urządzeń, stanowiącymi własność lub współwłasność: Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa – na podstawie odrębnych przepisów, osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie ustanowiono kuratora, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta, także innych podmiotów niż wymienione powyżej.

 

 

Najczęściej Zadawane Pytania