LUSTRO CZYNSZOWE

Art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.), stanowi o obowiązku publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym -zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

 

 

Zakres niezbędnych danych oraz wzory formularzy są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873).

 

  

Wypełnione formularze należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w podanych w rozporządzeniu terminach (za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku, a za drugie pólrocze - do końca stycznia roku następnego) na adres: Wydział Mieszkalnictwa UMK, Rynek Podgórski 1, 31-072 Kraków

 


 

Z uwagi na powyższe Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa przedstawia zestawienia danych dotyczących czynszów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

 Zestawienie danych  za I półrocze 2008 r.

Zestawienie danych za II półrocze 2008 r.

Zestawienie danych za I  półrocze 2009 r.

Zestawienie danych za II półrocze 2009 r.

Zestawienie danych za I półrocze 2010 r.

Zestawienie danych za II półrocze 2010 r.

Zestawienie danych za I półrocze 2011 r.

Zestawienie danych za II półrocze 2011 r.

Zestawienie danych za I półrocze 2012 r.

Zestawienie danych za II półrocze 2012 r.

Zestawienie danych za I półrocze 2013 r.

Zestawienie danych za II półrocze 2013 r.

Zestawienie danych za I półrocze 2014 r.

Zestawienie danych za II półrocze 2014 r.

Zestawienie danych za I półrocze 2015 r.

Zestawienie danych za II półrocze 2015 r.

Zestawienie danych za I półrocze 2016 r.

Zestawienie danych za II półrocze 2016 r.

Zestawienie danych za I półrocze 2017 r.

Zestawienie danych za II półrocze 2017 r.

Zestawienie danych za I  półrocze 2018 r.

Zestawienie danych za II półrocze 2018 r.

Zestawienie danych za I półrocze 2019 r.

Zestawienie danych za II półrocze 2019 r.

Zestawienie danych za I półrocze 2020 r.