ZAMIANA LOKALI MIESZKALNYCH


W ramach działalności Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa istnieje możliwość dokonania zamiany z urzędu lub zamiany dobrowolnej.
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, w tym tematykę zamian lokali mieszkalnych, reguluje:

 

 

 

W zakresie zamian z urzędu:

 

W świetle uchwały nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r., zamianie z urzędu podlegają wyłącznie lokale stanowiące zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Kraków, z wyłączeniem lokali, których najemcy zostali wyłonieni w trybie konkursu ofert, aukcji lub przetargu.

Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy najmu z najemcą lokalu, ubiegającym się o zamianę z urzędu zajmowanego lokalu:
1) na lokal o większej powierzchni,
2) na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej lub strukturze - ze względu na sytuację rodzinną,
3) na lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji - ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim lub inne schorzenia uzasadniające zamianę, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym potrzebę dokonania zamiany.
W celu skorzystania z tej formy pomocy Gminy Miejskiej Kraków należy złożyć stosowny wniosek precyzujący rodzaj zamiany.

 


W zakresie zamian dobrowolnych:

 

Realizacja zamian dobrowolnych podyktowana jest wolą wnioskodawców, a inicjatywa w tym zakresie nie należy do Urzędu. Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie realizacji zamiany dobrowolnej mieszkań jest złożenie przez zainteresowane strony wypełnionych i potwierdzonych wniosków wraz z niżej wymienionymi dokumentami (uwierzytelnione kserokopie lub kserokopie wraz z oryginałami do wglądu):
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu / wypowiedzenie umowy najmu,
- zgoda dysponenta lokalu na przeprowadzenie zamiany,
- zgoda na zamianę wszystkich dorosłych osób zameldowanych na pobyt stały w lokalu,
- oraz zgoda rozwiedzionych współmałżonków objętych przydziałem, w przypadku gdy były małżonek nie rozwiązał umowy najmu.
W sytuacji, gdy jeden z lokali przeznaczonych do zamiany jest zadłużony, konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego spłatę tych należności (możliwość wpłaty na konto depozytowe). Wydział Mieszkalnictwa pośredniczy przy przeprowadzeniu dobrowolnej zamiany, w sytuacji gdy co najmniej jeden z kontrahentów jest najemcą lokalu znajdującego się w gminnym zasobie. Drugim kontrahentem może być dowolna osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (może to być również np. własność lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem w TBS-ie).

Wydział Mieszkalnictwa w ramach realizowanych działań prowadzi tzw. Bank zamian. Jest to rodzaj skrzynki kontaktowej, umożliwiającej nawiązanie kontaktu pomiędzy osobami, które wyrażą chęć zamiany zajmowanego lokalu na inny. Korzystanie z Banku zamian zapewnia dostęp do szczegółowych danych osobowych (wielkość mieszkania, struktura, adres, telefon kontaktowy) ewentualnych kontrahentów zamiany.

Ogłoszenia w ramach działań Banku zamian (ważne jeden rok od daty ich wpływu) są publikowane w Internecie (link poniżej) oraz dostępne w Wydziale Mieszkalnictwa. Dane adresowe i telefoniczne wybranej oferty mogą zostać udostępnione dopiero po osobistym zgłoszeniu się w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa i złożeniu swojej oferty.

 

Dobrowolne zamiany mieszkań