ZAMIANY DLA ZADŁUŻONYCH

 

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa w ramach realizowanych działań prowadzi tzw. Bank Zamian.

Jest to rodzaj skrzynki kontaktowej, umożliwiającej przekazywanie informacji pomiędzy osobami, które wyrażą chęć zamiany zajmowanego lokalu na inny.

Korzystanie z Banku Zamian jest bezpłatne i zapewnia dostęp do szczegółowych danych osobowych (wielkość mieszkania, struktura, adres, telefon kontaktowy) ewentualnych

kontrahentów zamiany.

Ogłoszenia w ramach działań Banku Zamian (ważne jeden rok od daty ich wpływu) są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej   oraz są dostępne w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa. Dane adresowe i telefoniczne wybranej oferty będą udostępnione dopiero po złożeniu swojej oferty i osobistym zgłoszeniu się w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa przy ul. Wielopole 17a.

 

Urząd Miasta Krakowa pośredniczy przy przeprowadzeniu dobrowolnej zamiany, w sytuacji gdy co najmniej jeden z kontrahentów jest najemcą lokalu znajdującego się w gminnym

zasobie. Drugim kontrahentem może być dowolna osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (może to być również np. własność lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem w TBS-ie).

 

Do skorzystania z Banku Zamian zapraszamy szczególnie osoby zajmujące zadłużone lokale komunalne lub które utraciły tytuł prawny wskutek zadłużenia za opłaty związane

z korzystaniem z lokalu lub posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny z przyznaniem prawa do lokalu socjalnego z zasobu GMK w związku z nowymi możliwościami zamiany

dobrowolnej, które będzie dawać znowelizowane prawo miejscowe.

Umożliwia ono publikowanie danych dotyczących istniejącego zadłużenia (po uzyskaniu na to zgody osób zadłużonych) wraz z możliwością „przywrócenia” tytułów prawnych osobom,

którym w gminnym zasobie wypowiedziano umowę najmu lub którzy posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny. „Przywrócenie” tytułu prawnego będzie następować jednak dopiero po

spłacie całości zadłużenia oraz kosztów sądowych bezpośrednio na mieszkanie kontrahenta a więc pominięty zostanie etap przywrócenia tytułu prawnego na zadłużone mieszkanie.

Wprowadzony zostanie również rachunek powierniczy, który zagwarantuje osobie spłacającej zadłużenie, iż w przypadku rezygnacji kontrahenta zamiany zostaną jej zwrócone wpłacone

pieniądze.

 

Przeprowadzenie dobrowolnej zamiany pozwoli osobom zadłużonym na:

1. Pozbycie się długów związanych z zaległościami czynszowymi (bowiem dług – nawet w momencie wykonania eksmisji – nie jest umarzany i może być w dalszym ciągu

dochodzony na drodze komorniczej);

2. Uzyskanie „normalnego” mieszkania z umową na czas nieoznaczony (a nie lokalu socjalnego), z możliwością (pod pewnymi warunkami) jego wykupu od Gminy;

3. Uzyskanie lokalu choć trochę większego niż lokal socjalny (tj. 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę) i w lepszej lokalizacji;

4. „Nowy” start w życie.

 

Ceną za to byłaby zamiana na lokal mniejszy i w innej lokalizacji. Lokal mniejszy jest jednak zwykle dużo tańszy w dalszym utrzymaniu.

W przypadku chęci korzystania z Banku Zamian należy wypełnić formalny druk oferty dostępny w Punkcie Obsługi Mieszkańców Wydziału Mieszkalnictwa lub na podanej

wyżej stronie internetowej.

 

Dodatkowe informacje dotyczące dobrowolnych zamian można uzyskać w siedzibie Referatu Pomocy Mieszkaniowej Wydziału Mieszkalnictwa (pok. 111 I piętro, tel. 61-68-224) lub na

stronie Biuletynu Informacji Publicznej.