SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH (TRYB BEZPRZETARGOWY)

 

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków określone zostały w UCHWALE NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych (tekst jednolity).

 

Procedura sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem - symbol GS-21.

 

 


UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYKUP LOKALI MIESZKALNYCH
Dane zbiorcze dot. sprzedaży mieszkań komunalnych (w tym w trybie przetargowym - sprzedaż rozpoczęto w 2006 r.):

 

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1999
Rok 1998
Rok 1997
Rok 1996
Rok 1995

 


W dniu 13 lutego 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał orzeczenie zgodnie, z którym unieważniona została w części uchwała Rady Miasta Krakowa Nr XXII/190/03 w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. W następstwie wydania w/w orzeczenia przez większą część 2007 roku sprzedaż lokali mieszkalnych była wstrzymana. W dniu 29 sierpnia 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego została opublikowana Uchwała Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców tekst jednolity - (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r., poz. 7759). Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego tj. od dnia 13 września 2008 r. Realizacja wniosków najemców będzie następowała zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do tutejszego Wydziału. Ze względu na w/w okoliczności oraz z uwagi na znaczną liczbę wniosków, które nieprzerwanie wpływały do Wydziału Skarbu Miasta, a nie mogły zostać zrealizowane z uwagi na treść w/w orzeczenia termin załatwienia spraw może ulec wydłużeniu.