BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

 

 ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

 
W związku z obowiązującym stanem epidemii i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, każda osoba wchodząca do budynku urzędu jest zobowiązana do poddania się automatycznemu badaniu temperatury ciała.

Prosimy stanąć w wyznaczonym miejscu, niczego nie dotykając i nie naciskając. Urządzenie automatycznie i bezkontaktowo dokona pomiaru.

Jeśli poziom temperatury Państwa ciała wyniesie 37,5 °C lub więcej, pojawi się komunikato przekroczeniu temperatury dopuszczalnej. W takim przypadku prosimy o odłożenie w czasie załatwiania spraw urzędowych bądź kontakt za pomocą środków teleinformatycznych.


 

Klauzula informacyjna dotycząca pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku siedziby oraz lokali Biur Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
 

 

 

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie został powołany do istnienia na mocy Uchwały Nr X/98/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych" w Krakowie.


Do głównych zadań Zarządu należy sprawowanie zwykłego zarządu budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, wraz z terenami niezbędnymi dla prawidłowego i racjonalnego korzystania z tych budynków oraz urządzeń, stanowiącymi własność lub współwłasność: Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa – na podstawie odrębnych przepisów, osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie ustanowiono kuratora, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta, także innych podmiotów niż wymienione powyżej.


 

 

Zapraszamy również do strony internetowej ZBK

 www.zbk-krakow.pl

 

 


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie przedmiotu wniosku, sposób i formę udostępnienia informacji oraz dane umożliwiające skuteczne doręczenie. Informacji publicznej udziela się bez zbędnej zwłoki, w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku. Natomiast w przypadku, gdy nie może być ona udostępniona w ww. terminie, podmiot zobowiązany jest do powiadomienia (również w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku) wnioskodawcy o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku). Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie określonej we wniosku, o ile pozwalają na to środki techniczne, jakimi dysponuje podmiot.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.