KRYTERIA NIEZASPOKOJONYCH POTRZEB MIESZKANIOWYCH I DOCHODOWYCH, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIAĆ, BY UBIEGAĆ SIĘ O POMOC MIESZKANIOWĄ GMINY

Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc mieszkaniową są osoby, które spełniają jednocześnie dwa kryteria: kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium osiągania niskich dochodów.

 

 

Uprawnionymi do ubiegania się o najem lokalu z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych są osoby:

 

 

1)  zamieszkujące z zamiarem stałego pobytu w lokalu o nadmiernym zaludnieniu położonym na terenie Krakowa;

2)  będące wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Krakowa oraz rodzin zastępczych, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Krakowa;

3)  posiadające prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające popełnienie przestępstwa, którego ofiarą jest wnioskodawca lub osoby objęte wnioskiem, pozbawiającego możliwości      zamieszkiwania w lokalu położonym na terenie Krakowa, w którym zamieszkiwały z zamiarem stałego pobytu;

4)  posiadające prawomocne orzeczenie eksmisji z lokalu, w którym sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego albo nie orzekał o istnieniu lub braku takiego uprawnienia lub ostateczną decyzję administracyjną o opróżnieniu lokalu mieszkalnego;

5)  zamieszkujące w lokalu, który zgodnie z jego podstawową funkcją nie może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;

6)  zamieszkujące w lokalu lub jego części niewchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innego tytułu prawnego umożliwiającego zamieszkiwanie pod warunkiem, że:

 

a)  upłynął okres na jaki został zawarty lub utracono tytuł prawny wskutek wypowiedzenia;

b)  kwota opłat za używanie lokalu, przekraczała w momencie upływu okresu wypowiedzenia lub okresu na jaki został zawarty tytuł prawny 50% miesięcznych dochodów wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem;

c)  powierzchnia zajmowanego lokalu lub jego części nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej przyjętej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1234 z późn. zm.).

 

7)  bezdomne - osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym i niezameldowane na pobyt stały, a także osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym i zameldowane na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania;

8)  które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego;

9)  będące najemcami lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

10) które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład zasobu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy lub art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy.

 

 

Osoby, o których mowa w punktach 9 i 10 są uprawnione do starania się o pomoc mieszkaniową w sytuacji zajmowania lokalu na podstawie umowy najmu, której pierwotną podstawą był tytuł prawny wydany przez odpowiedni organ lub sąd w związku z okolicznością, która miała miejsce przed dniem 12 listopada 1994 roku oraz w oparciu o skierowanie do zawarcia umowy najmu wydane przez organ reprezentujący Gminę.

 

 

Kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o pomoc mieszkaniową:


 

Dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu, kryterium niskiego dochodu - średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie moze przekraczać:

 • 200 %  najniższej  emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

 • 175 %  najniższej  emerytury w gospodarstwie dwuosobowym

 • 150 %  najniższej  emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

 

 

 Dla osób ubiegających się o ponowne zawarcie umowy (lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe, lokale położone w  placówkach oświatowych):

 

 • 250 %  najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
 • 225 %  najniższej emerytury w gospodarswie dwuosobowym
 • 200 %  najniższej emerytrury w gospodarstwie wieloosobowym

  

Kwota najniższej emerytury obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 1100,00 zł. 


 

 

Osobami uprawnionymi do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków z tytułu niezaspokojonych potrzeb są wyłącznie wnioskodawcy objęci ostateczną listą osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu.

Sporządzenie list jest poprzedzone weryfikacją wszystkich wniosków osób uprawnionych do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków w oparciu o system kwalifikacji punktowej warunków socjalno-mieszkaniowych, który stanowi załącznik nr 3 do Uchwały NR XXI/340/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

Weryfikację wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków prowadzi Referat Pomocy Mieszkaniowej Wydziału Mieszkalnictwa.

 

 

 

 • Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi) i osiągania niskich dochodów -  Procedura ML-12

 

 • Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (zamieszkiwanie w lokalu, w którym występuje nadmierne zaludnienie) i osiągania niskich dochodów -Procedura ML-13

 

 • Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niesaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i osiagania niskich dochodów - dot. usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych  - Procedura ML- 14

 

 • Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (względy społeczne) i osiągania niskich dochodów - Procedura ML- 15

 • Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu nieazspokojonych potrzeb mieszkaniowych i osiągania niskich dochodów - dotyczy osób, które utraciły tytuł prawny wskutek upływu trzyletniego terminu wypowiedzenia umowy najmu - Procedura ML-16

 

 

  

Wydział Mieszkalnictwa uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. poz. 2105 z późn. zm.)  istnieje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.

 

Osoby, które z uwagi na uzyskanie zbyt małej ilości punktów w ramach dokonanej oceny warunków socjalno-mieszkaniowych nie zostały objęte ostatecznymi listami mieszkaniowymi są o tym pisemnie zawiadamiane wraz z:

 1. podaniem ilosci punktów uzyskanych w wyniku kwalifikacji punktowej w ramach oceny warunków socjalno-mieszkaniowych;
 2. informacją o możliwosci złożenia skargi na przeprowadzoną kwalifikację punktową w ramach oceny warunków socjalno-mieszkaniowych jako akt prawny z zakresu administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (§ 25 ust. 10 uchwały).

 

Informacja o skardze

 

Skarga powinna zostać poprzedzona czynnością, określoną w art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (tekst jednolity Dz.U.z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.).