Dokument archiwalny

Tytuł projektu: Aktywni społecznie, przedsiębiorczy w zawodzie

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Wartość projektu: 9 792 412, 96 zł

Wartość dofinansowania: 8 764 209,56 zł

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Okres realizacji: 01.06 2008 – 31.12.2011

Opis projektu


Projekt jest adresowany do dwóch grup społecznych – osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze lub rodziny zastępcze, gdyż wśród tych grup od dawna obserwuje się trudności z aktywizacja zawodową. Wśród zaplanowanych do realizacji działań, mających na celu poszerzenie instrumentów aktywizujących zawodowo wspomniane osoby, można wymienić m.in.:
- prowadzenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej
- warsztaty terapii zajęciowej przygotowujące do wykonywania zawodu (np. krawca, ogrodnika, stolarza, fryzjera, itp.)
- uruchomienie 10 punktów informacji prawnej służącej przywróceniu samodzielności życiowe
- poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych.

Rezultaty projektu:
- 320 osób niepełnosprawnych skorzysta z usług asystenta osoby niepełnosprawnej
- 430 osób niepełnosprawnych i ich rodziny zostanie objętych poradnictwem specjalistycznym
- 477 osób niepełnosprawnych będzie uczestniczyło w zajęciach aktywizacji zawodowej
- skrócenie czasu oczekiwania na poradnictwo specjalistyczne
- wzrost samodzielności finansowej i społecznej usamodzielniających się wychowanków ośrodków opiekuńczych