Dokument archiwalny

Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 2 123 694,47 PLN

 

Wartość dofinansowania: 1 486 586,13 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu i Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

 

Okres realizacji: 01.07.2009 - 31.12.2015

 

Opis

Projekt obejmował przygotowanie dokumentacji, która zostanie wykorzystana przy realizacji przedsięwzięcia strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości. Opracowana została pełna dokumentacja projektowa dla inwestycji „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” oraz koncepcje drogowe wraz z sieciami infrastruktury technicznej dla obszaru objętego przedsięwzięciem strategicznym. Dodatkowo opracowane zostało studium wykonalności dla ul. Igołomskiej w związku z planowanym w perspektywie finansowej 2014-2020 ubieganiem się o dofinansowanie dla realizacji Krakowa – Nowej Huty Przyszłości.