Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

W wyniku konkursu organizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zakwalifikowany do realizacji został projekt “Druga szansa”, będący pilotażowym wdrażaniem standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.

Projekt 1.18 “Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest realizowany przez MOPS w partnerstwie wyłonionym w konkursie, z udziałem Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Małopolski Zarząd Wojewódzki, Fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.

Czas trwania projektu  zgodnie z obowiązującym harmonogramem - od kwietnia 2012r. do sierpnia 2013r. Łączna wartość projektu na lata 2012 i 2013 to kwota 978 360,00 zł., w tym dla MOPS  kwota 543 194,00 zł.

W ramach projektu realizowany jest Standard Partnerstwo Lokalne przez wszystkich partnerów, Standard praca socjalna przez MOPS, Standard Mieszkalnictwo i pomoc doraźna, w tym mieszkanie wspierane dla kobiet i rodzin przez Partnera Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio oraz punkt wydawania żywności i odzieży przez Partnera PKPS, Standard Zdrowie, w tym przedmedyczna pomoc doraźna przez Partnera Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei oraz redukcja szkód przez Partnera Fundacje Dzieło Pomocy SW. Ojca Pio.

Wszystkie bieżące informacje o Zadaniu 4 projektu Standardy w Pomocy znajdują się na stronie www.standardypomocy.pl.