Dokument archiwalny

WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych


Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


Wartość projektu: 1 989 750,00 PLN


Wartość dofinansowania: 1 989 750,00 PLN


Beneficjent: Gmina Miejska Kraków


Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Os. Teatralne 33, Kraków


Okres realizacji: 01.08.2009 - 31.10.2011Opis projekt


Wśród uczniów krakowskich liceów ogólnokształcących zaobserwowano duże dysproporcje w poziomie wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Z tych obserwacji zrodziła się idea projektu, zakładającego wyrównywanie tychże dysproporcji poprzez podniesienie kompetencji u uczniów, którzy podczas egzaminu gimnazjalnego uzyskali niskie lub średnie wyniki w części matematyczno-przyrodniczej. Projekt dotyczył szkół samorządowych nr: III, X, XI, XIV, XVI, XXVI, XXVIII, XXX, XXXI.


Zajęcia wyrównawcze były realizowane we wszystkich 9 liceach w grupach 6-8 osobowych, w sumie w projekcie wzieło udział 912 uczniów. Każdy uczeń uczestniczył w zajęciach z jednego wybranego przedmiotu: matematyki, fizyki, chemii, biologii lub geografii, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących. Projekt, nastawiony na wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy w różnych dziedzinach nauki oraz w życiu codziennym, zakładał odbywanie ćwiczeń poza terenem szkoły, np. w Muzeum Inżynierii Miejskiej czy w pracowniach i laboratoriach Wydziału Chemii oraz Instytutu Fizyki Jądrowej UJ. Formą sprawdzianów wiedzy, jednocześnie świetną metodą aktywizacji, były konkursy przedmiotowe, które uatrakcyjniły proces uczenia się.


W projekcie poza zajęciami wyrównawczymi zaplanowano organizację warsztatów wsparcia psychologicznego i pedagogicznego z zakresu technik efektywnego uczenia się, organizacji pracy umysłowej, skutecznej autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem oraz warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego.