Dokument archiwalny

Program rozwoju placówek kształcenia zawodowego branży finansowo-księgowej

 

 

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego


Wartość projektu: 636 188,00 PLN


Wartość dofinansowania: 540 759,80 PLN


Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

w partnerstwie z: Zespołem Szkół Zawodowych w Wieliczce i Polskim Stowarzyszeniem Psychologów Praktyków

 

Okres realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2011

 


Opis

 

Głównym celem projektu Program rozwoju placówek kształcenia zawodowego branży finansowo-księgowej jest poprawa wyników nauczania uczniów oraz poziomu i standardu kształcenia w Technikum Ekonomicznym przy Zespole Szkół Zawodowych w Wieliczce oraz w Technikum Ekonomiczno-Handlowym nr 4 przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.

 

Wsparcie będzie skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Program, w którym uczestniczyć będzie 220 uczniów, skierowany jest do dwóch grup odbiorców. Pierwszą są uczniowie osiągający najsłabsze wyniki w dwóch przedmiotach, matematyce oraz w przedmiocie zawodowym. Dla tej grupy przewidziane są zajęcia wyrównawcze z tych przedmiotów, mają one przyczynić się do zwiększenia progu zdawalności egzaminu zawodowego oraz egzaminu maturalnego z matematyki, która od roku szkolnego 2009/2010 jest obowiązkowym przedmiotem na maturze. Drugą grupą odbiorców będą uczniowie osiągający najlepsze wyniki. Dla nich przewidziane będą specjalistyczne kursy zawodowe. Mają one na celu dostosowanie ich wiedzy i umiejętności do współczesnych wymagań rynku pracy, w szczególności jest to umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych oraz praktyczna umiejętność prowadzenia rachunkowości małej firmy.

 

Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania dysproporcji edukacyjnych między uczniami, poprawią się kluczowe kompetencje uczniów w zakresie matematyki, uczestnicy będą dobrze przygotowani do zawodu i atrakcyjni na rynku pracy. Szkoły natomiast zyskają nowoczesne wyposażenie i pomoce dydaktyczne, z których będą mogli korzystać również uczniowie, którzy nie będą brali udziału w projekcie.