Dokument archiwalny

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 183 270,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 155 779,50 PLN

 

Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

 

Okres realizacji: 01.01.2014 - 30.11.2015

 

Opis

Celem projektu było opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków. Realizacja projektu umożliwi skuteczną realizację działań przyczyniających się do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza na obszarze, na którym odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.

Docelowo działania wynikające z opracowanego „Planu…” przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i występowania przekroczeń poziomów substancji w powietrzu wg Dyrektywy CAFE na terenie miasta (pył PM10, PM2,5 i benzo(a)piren). Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych związanych z efektywnym wykorzystaniem energii i zasobów, a także poprawy efektywności energetycznej oraz wzrostem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.