Dokument archiwalny

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

 


Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Wartość: 15 152 019,23 PLN


Wartość dofinansowania: 13 220 136,78 PLN


Jednostka Realizująca: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie


Okres realizacji od: 2010 do: 2015

 


Opis projektu

 

Pomimo wzrastającego zainteresowania młodzieży szkołami zawodowymi system kształcenia zawodowego w Małopolsce nie spełnia oczekiwań współczesnego rynku pracy. Małopolska od kilku lat znajduje się w czołówce województw osiągających najwyższe wyniki egzaminów zawodowych w Polsce, niestety w dalszym ciągu są one niesatysfakcjonujące szczególnie w obszarze zawodów technicznych (w 2009 r. niecałe 60% uczniów uzyskało pozytywny wynik, dane OKE Kraków). Potrzeba modernizacji kształcenia zawodowego jest dziś koniecznością, którą potwierdza także kierunek działań MEN „Założenia projektowych zmian-kształcenie zawodowe i ustawiczne". W ww. dokumencie MEN zwraca uwagę na potrzebę modernizacji kształcenia zawodowego wynikającą ze zmian technologicznych i wzrostu oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu umiejętności praktycznych ich pracowników.

 

Obecne problemy kształcenia zawodowego wynikają między innymi z faktu nie wystarczającego dopasowania oferowanych ścieżek kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, braku programów specjalizacji - które pozwoliłyby na nabycie przez uczniów pożądanych kompetencji zawodowych na rynku pracy, braku perspektywicznego i globalnego patrzenia na potrzeby zawodowe uczniów. Do tego przyczyniają się takie czynniki jak: niezadowalający stan bazy techno-dydaktycznej szkół i placówek kształcących zawodowo, uniemożliwiający płynną adaptację absolwentów szkół u pracodawców wykorzystujących nowoczesne technologie; oraz niewystarczający dostęp do informacji na temat właściwego planowania kariery edukacyjno-zawodowej wśród uczniów.

 

Według danych Kuratorium Oświaty w Krakowie w czerwcu 2009 r. w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych działało 35 doradców zawodowych (wymiar niespełna 20 etatów). W celu poprawy istniejącej sytuacji samorząd województwa podjął decyzję o wdrożeniu przedmiotowego projektu, którego celem głównym będzie modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie do grudnia 2014r. szkół kształcących w Małopolsce w następujących branżach zawodowych:

* mechaniczno-mechatronicznej (M),
* budowlanej (B),
* informatyczno-elektronicznej (I),
* turystyczno-gastronomicznej (T),
* rolno-przetwórczej (R),
* społeczno-medycznej (S),
* usługowej (U).


Wiecej informacji na stronie projektu: http://www.zawodowamalopolska.pl/