Dokument archiwalny

Młodzieżowa E-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych

 

Fundusz: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny)

Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Wartość projektu: 6 510 800,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 6 510 800,00 PLN

 

Jednostka realizująca: Wydział Edukacji UMK i Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Południe

 

Okres realizacji: 18.08.2008 - 17.08.2011

 

Opis projektu


Celem projektu było umożliwienie najzdolniejszym uczniom krakowskich gimnazjów i liceów rozwijania zainteresowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.
W ramach projektu zorganizowane zostały koła naukowe z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych. Ich program realizowany był głównie w formie e-learningu i obejmował: zajęcia tematyczne, konsultacje z nauczycielami akademickimi oraz pracownikami naukowymi wyższych uczelni, a także naukowe sesje wyjazdowe. Uczniowie biorący udział w projekcie mieli szansę zapoznania się z interesującymi ich zagadnieniami w ciekawej i nowoczesnej formie, przy wykorzystaniu edukacyjnych programów komputerowych, narzędzi internetowych oraz sprzętu komputerowego zakupionego na potrzeby realizacji zajęć. Zrealizowano także program wakacyjny: 2 wyjazdy - obozy naukowe dla uczniów.
W wyjazdach wzięlo udział 100 uczniów i miały one charakter nagrody dla najlepszych.

 

Rezultaty projektu:
Działaniami w ramach projektu objętych zostało 1 800 uczniów krakowskich gimnazjów i liceów. Zyskajli oni możliwość pełnego rozwoju swoich zdolności, dzięki dostosowaniu poziomu i zakresu oferowanych im zajęć do indywidualnych możliwości każdego z nich. Udział w projekcie pozwolił uczniom przekonać się, że przedmioty z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych mogą być interesujące i praktyczne, a ich nauka nawet na najwyższym akademickim poziomie może, choć niełatwa, być pasjonująca.

 

Rezultaty twarde:
-10 szkół zostało doposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz programy komputerowe,
-nowatorska koncepcja funkcjonowania kół naukowych w ramach Młodzieżowej E-Akademii Nauk Matematyczno-Przyrodniczych,
-dwa szczegółowe programy kół naukowych dla gimnazjum i liceum zawierające łącznie 50 modułów dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i materiały dydaktyczne możliwe do wykorzystania w e-learningu.

 

Rezultaty miękkie
1. Rozbudzenie aspiracji uczniów w zakresie zdobywania wiedzy matematyczno - przyrodniczej.
2. Zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi.
3. Rozbudzenie pasji naukowych i badawczych u części uczniów.
4. Przyrost wiedzy i umiejętności, rozwój kompetencji i umiejętności kluczowych gimnazjalistów.
5. Wzrost samooceny uczniów w zakresie własnych możliwości i predyspozycji do uczenia się przedmiotów ścisłych.
6. Podniesienie u uczniów poziomu szeroko rozumianej kultury matematycznej.
7. Wzrost umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
8. Wzrost umiejętności korzystania różnych źródeł informacji w tym z fachowej literatury.