Dokument archiwalny

USG - Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka


Fundusz: Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Wartość projektu: 864 700 PLN


Wartość dofinansowania: 734 995 PLN


Beneficjent: Gmina Miejska Kraków


Jednostka realizująca: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Gdańskiej.


Okres realizacji: 1 .08.2008 -  29.07.2011

 

 

Opis projektu

 

Projekt USG skierowany był do wszystkich uczniów technikum, ponieważ bezpośrednio pomagał w przygotowaniu do matury zwłaszcza z matematyki oraz do podjęcia nauki na technicznych studiach wyższych. Projekt miał także pomóc uczniom w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.


Modyfikacja nauczania przewidziana w projekcie miała się odbyć poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych, metodycznych i technicznych do procesu kształcenia tj.:


Utworzenie Ośrodka Szkoleniowo-Egzaminacyjnego ECDL
ECDL to European Computer Driving Licence, czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych


Na potrzeby ośrodka stworzona została pracownia komputerowa wyposażona w 16 laptopów, oprogramowanie systemowe i office, rzutnik multimedialny, ekran, ruter, drukarkę laserową i drukarkę atramentową kolorową, w której odbywały się szkolenia z 7 modułów tematycznych określonych standardami ECDL. Kursy zakończyły się egzaminem potwierdzonym certyfikatem ECDL.


Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w zakresie praktycznej nauki zawodu:

  • Studio telewizyjne - zajęcia pozalekcyjne „specjalizacja i urządzenia elektroniczne" dla uczniów z klas technik elektronik,
  • Montaż powierzchniowy - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas technik elektronik i technik telekomunikacji,
  • Automatyka - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do technicznych studiów wyższych dla z klas technik elektronik.


Zajęcia pozalekcyjne na poziomie akademickim:

  • zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów z klas technik informatyk,
  • zajęcia pozalekcyjne z zawodowego języka angielskiego z zakresu elektroniki, informatyki i telekomunikacji dla uczniów z klas technik elektronik,
  • informatyk i technik telekomunikacji.