Dokument archiwalny

Rozwój systemu zarządzania Urzędem

 


Fundusz: Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Działanie: 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej


Wartość: 4 995 650,00 zł


Wartość dofinansowania: 4 496 050,00 zł


Beneficjent: Gmina Miejska Kraków


Jednostka realizujaca: Wydział Organizacji i Nadzoru UMK


Okres realizacji:  2010 - 2014

 


Opis


Projekt „Rozwój systemu zarządzania Urzędem" zakładał wzrost efektywności zarządzania Urzędem Miasta Krakowa, podniesienie jakości usług publicznych świadczonych mieszkańcom Krakowa oraz rozwój zasobów ludzkich UMK.

 

Zakładane zmiany w stylu zarządzania i kulturze organizacyjnej Urzędu zostały osiągnięte poprzez wdrożenie m.in. zasad proponowanych przez model samooceny CAF (Wspólna Metoda Samooceny), zasad zarządzania projektami jako koncepcji organizacyjnej i przywódczej, jak również systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001 gwarantującego wysoki poziom zabezpieczenia informacji generowanych i przetwarzanych w Urzędzie Miasta Krakowa.

 

Mając na uwadze ciągłe wzmacnianie orientacji na klienta wśród kadry kierowniczej i pracowników samorządu krakowskiego zaplanowano cykliczne pogłębione badania satysfakcji klienta, które zapewniły systematyczną informację o zmieniających się wymaganiach i potrzebach osób korzystających z usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa. Dodatkowo w wyniku realizacji projektu zostały opracowane i wdrożone nowoczesne narzędzia internetowe pozwalające na szybkie pozyskiwanie opinii mieszkańców w sprawach kluczowych dla rozwoju Miasta, a także udoskonalono mechanizm wyszukiwania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Realizacja projektu zapewniła podniesienie kompetencji urzędników przy wydawaniu decyzji administracyjnych. W tym celu zostały zorganizowane szkolenia w zakresie stosowania procedur prawnych, prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców uczelni wyższych posiadających praktyczne doświadczenie w pracy w sądach administracyjnych. Ponadto projekt przyczynił się do rozwoju kompetencji kadry urzędniczej dzięki umożliwieniu udziału pracowników Urzędu Miasta Krakowa w studiach podyplomowych, szkoleniach z zakresu obsługi komputerów oraz w specjalistycznych szkoleniach językowych.

 

Podejmowane działania stanowiły odpowiedź na coraz wyższą dynamikę rynkową, zmieniające się wymagania klientów oraz wzrastającą złożoność problemów stawianych przed krakowskim samorządem. Zmiany wdrożone w Urzędzie przyczyniły się do odejścia od tradycyjnego modelu kierowania na rzecz nowoczesnych narzędzi zarządczych, zwiększą motywację i zaangażowanie kadry Urzędu we wdrażaniu inicjatyw doskonalących, co w konsekwencji poprawiło jakość usług świadczonych mieszkańcom Krakowa.

 

Wykazy publikowane w ramach projektu "Rozwój systemu zarządzania urzędem" - przejdź.

 

Materiały informacyjne:

ulotka nt. projektu

plakat


Materiały z konferencji pn. Wyzwania nowoczesnego systemu zarządzania w administracji samorządowej – doświadczenia z wdrożenia projektu „Rozwój systemu zarządzania Urzędem"

publikacja

ulotka