Dokument archiwalny

Większa Wiedza – Lepsza PrzyszłośćFundusz: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego

Wartość projektu: 530 293,50 PLN

Wartość dofinansowania: 450 749,48 PLN

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Okres realizacji: 01.09.2008 – 31.08.2011

 

Opis projektu
 

Celem projektu było unowocześnienie pracowni chemicznej i instrumentarium geodezyjnego oraz opracowanie 6 nowatorskich programów nauczania w celu przeszkolenia ponad 300 uczniów.


W projekcie uczestniczyła młodzież w wieku 16-19 lat kształcąca się w zawodach: technik geodeta, technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska, technik drogownictwa, technik logistyk. Zajęcia poza nauką przedmiotową obejmowały również przygotowywanie osobistego portfolio planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację i wystąpienia publiczne z wykorzystaniem środków multimedialnych.


Ważnym elementem projektu były zajęcia warsztatowe i seminaryjne w Instytucie Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej, uczestnictwo w Konferencji Studenckich Kół Naukowych, przeprowadzanie badań gazów energetycznych i węgla metodą chromatograficzną w Laboratorium Badań Gazów Huty im. T. Sendzimira i inne zajęcia o charakterze pozalekcyjnym i pozaprogramowym. Warsztaty praktyczne pozwoliły uczestnikom na: zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami pozyskiwania energii elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł odnawialnych, rozpoznawanie rodzajów instalacji i urządzeń wykorzystujących różne rodzaje energii odnawialnej, nabycie umiejętności projektowania prostych instalacji, poznawanie sposobów magazynowania i oszczędzania energii.


W ramach projektu dofinansowane zostały wyjazdy do elektrowni wiatrowych do Pucka i Swarzewa czy doświadczalnego zakładu geotermalnego do Bańskiej-Białego Dunajca.