Dokument archiwalny

Nazwa przedsięwzięcia:

Via Regia Plus w ramach Programu Współpracy Terytorialnej CENTRAL EUROPE

 

Źródło finansowania:

European Regional Development Fund

Jednostka Realizująca:
Urząd Miasta Krakowa

 

Miejsce realizacji:
Gmina Miejska Kraków

 

Partnerzy Projektu:

Miasto Wrocław (partner wiodący) oraz miasta i jednostki szczebla regionalnego z Polski, Słowacji Niemiec i Ukrainy.

 

Data akceptacji wniosku aplikacyjnego:
lipiec 2008r.

 

Data zakończenia Projektu:
grudzień 2011r.

 

Budżet końcowy projektu:
135 836,88 EUR

 

Udział środków zewnętrznych:

Projekt w 85% finansowany jest z europejskiego funduszu ERDF.
Zgodnie z regułami finansowania projektu, beneficjenci w 100 % pokrywają realizowane wydatki ze środków własnych, a po zakończeniu pół rocznych okresów realizacji projektu, po których sporządzane są raporty finansowo - rzeczowe, następuje refundacja poniesionych kosztów.

 

Krótki opis przedsięwzięcia:

Celem projektu było wypracowanie wspólnej strategii rozwoju przestrzennego oraz działań na rzecz zrównoważonego transportu dla obszaru III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego W ramach projektu Miasto realizowało następujące zadania:
• Działania z zakresu badań i analiz popytu na transport kolejowy w kontekście uruchomienia systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.
• Działania zmierzające do wzmocnienia roli Krakowskiego Węzła Kolejowego
w obsłudze miasta, w tym: opracowania koncepcyjne zagospodarowania przystanków kolejowych SKA na terenie Krakowa, opracowania studialne dotyczące zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu przystanków SKA i węzłów integrujących systemy transportowe,
• Koncepcja obsługi komunikacyjnej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
w kontekście wprowadzenia zintegrowanej taryfy biletowej.
• Działania na rzecz optymalizacji zagospodarowania przestrzennego Krakowa i gmin ościennych pod kątem zmniejszenia pracy przewozowej oraz lepszego wykorzystania isniejących korytarzy transportu zbiorowego, w szczególności kolejowych,
w dojazdach do Krakowa.

 

Strona projektu Via Regia Plus: www.viaregiaplus.eu

 

Zobacz też informacje na temat innych projektów w dziale: Kraków i Unia Europejska