Dokument archiwalny

USER - Changes and conflicts in using public spaces


Program: URBACT


Wartość: 731 570 EUR


Wartość dofinansowania: 541 877 EUR


Jednostka Realizująca:  Biuro Funduszy Europejskich przy współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta oraz Wydziałem Mieszkalnictwa UMK


Realizacja od: 2013-2-1 do: 2015-4-30

 

 

Opis projektu

 

Projekt był realizowany w ramach inicjatywy wspólnotowej Urbact II. Liderem projektu było miasto Grenoble, partnerami natomiast: Malaga, Pescara, Drezno, Kopenhaga, Lizbona, Ryga, Lublin oraz Kraków.

 

Głównym tematem projektu był problem zmian i konfliktów w użytkowaniu miejskiej przestrzeni publicznej oraz zarządzanie nią w zrównoważony sposób. Temat ten był rozwijany w ramach projektu w trzech podtematach: 1) bardziej interaktywna przestrzeń publiczna eliminująca konflikty w użytkowaniu 2) bezpieczniejsza przestrzeń publiczna w bardziej przyjaznym mieście 3) czysta i lepiej utrzymana przestrzeń publiczna.

 

Istotne w projekcie było zaangażowanie interesariuszy, tj. użytkowników ("users"), którzy z codziennego, praktycznego doświadczenia wiedzą w jaki sposób miasto funkcjonuje. USER definiuje tak pojętych „użytkowników" jako kluczowych aktorów w ramach projektu. Nie chodzi tu tylko o uczestnictwo mieszkańców w projekcie, ale o wyposażenie lokalnych użytkowników w kompetencje w zakresie zarządzania miejską przestrzenią publiczną.

 

Celem sieci USER było wypracowanie uniwersalnej metody, przygotowanej do zastosowania w różnych miastach, umożliwiającej osiągnięcie zrównoważonego rozwoju miasta w następstwie przeprowadzanych procesów rewitalizacyjnych. Partnerzy projektu utworzyli platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk stosowanych w ich własnych miastach. Wypracowane na poziomie międzynarodowym propozycje działań były następnie wdrażane na poziomie lokalnym. Rezultatem prac było opracowanie przez każde miasto, w ścisłej współpracy z lokalnymi zainteresowanymi stronami, Lokalnego Planu Działań.

 

Tematem zgłoszonym przez Gminę Miejską Kraków do projektu była rehabilitacja obszaru osiedla Azory, wskazanego w "Wielokryterialnej analizie dziewiętnastu osiedli zabudowy blokowej" jako osiedla najpilniej wymagającego stworzenia programu rehabilitacji. Jednym z zadań Gminy w ramach projektu było powołanie Lokalnej Grupy Wsparcia (Lokalnego Forum Rehabilitacji), w skład której weszli m.in. liderzy lokalnych społeczności, reprezentanci właścicieli i zarządców nieruchomości, podmiotów gospodarczych działających na terenie osiedla, jednostek i instytucji infrastruktury społecznej takich, jak przedszkola, szkoły, domy kultury, organizacje sportowe, radni Rady Miasta Krakowa, radni Rad Dzielnicowych, przedstawiciele wybranych wydziałów Urzędu Miasta, eksperci zewnętrzni. W późneijszym czasie Lokalne Forum Rehabilitacji stanowić będzie organ wykonawczy odpowiedzialny za ostateczne opracowanie i implementację programu rehabilitacji osiedla.

 

Projekt zakończył się w kwietniu 2015 roku, jego efektem jest Lokalny Plan Działania, który stanowi uniwersalną metodę współpracy z interesariuszami przy opracowywaniu planów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.

 

Całkowity koszt projektu dla Krakowa wynosi 191.800 PLN, z czego 80% zostanie pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 20% wkład własny stanowią koszty personalne osób pracujących przy projekcie.