Dokument archiwalny

Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Wartość: 1 718 639,35 PLN

 

Wartość dofinansowania: 1 718 639,35 PLN

 

Jednostka Realizująca:  Wydział Edukacji UMK, Krakowski Ośrodek Terapii

 

Realizacja od: 2013 do: 2015

 

Opis projektu

 

Z inicjatywy Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) od 2010 r. prowadzony był projekt pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", którego celem było opracowanie nowych form wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli.

 

Podstawowymi formami wsparcia proponowanymi przez ORE były sieci współpracy i samokształcenia oraz procesowe wspomaganie pracy szkół. Szkoły wspomagane były według planów przygotowywanych na podstawie opracowanych przez ORE ofert doskonalenia. Kluczową postacią w procesowym wspomaganiu rozwoju szkół był Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE), który pracował na rzecz szkoły, wspierał ją i był odpowiedzialny za realizację rocznego planu wspomagania. Inną, wspomnianą wcześniej formą wspomagania szkół były sieci współpracy i samokształcenia, czyli międzyszkolne zespoły nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Ich celem było wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem platformy internetowej, jak i osobistych spotkań.

 

Projektowi systemowemu ORE towarzyszyły projekty konkursowe w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Były one prowadzone przez powiaty, a ich zadaniem było sprawdzenie w praktyce wypracowanych przez ORE rozwiązań. Projekt pn. „Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków" zakładał zmianę systemu doskonalenia nauczycieli poprzez odejście od wspomagania indywidualnego nauczyciela w oderwaniu od potrzeb szkoły, a w zamian za to przyjęcie perspektywy potrzeb konkretnej placówki, w której zatrudniony był nauczyciel. Pozwoliło to w praktyce na zwiększenie skuteczności podejmowanych działań, ponieważ nauczyciele odbywali szkolenia w zakresie zgodnym z potrzebami szkoły, a zdobyte umiejętności i wiedza mogły potem zostać wykorzystane w codziennej pracy.

 

Nauczyciele, uczestnicząc w procesie diagnozy i określeniu pożądanych kierunków rozwoju szkoły, identyfikowali się z podjętymi ustaleniami i chętniej brali udział w szkoleniach oraz innych formach doskonalenia.

 

Do krakowskiego projektu zakwalifikowano 70 szkół, w tym: 33 szkoły podstawowe, 18 gimnazjów, 9 liceów ogólnokształcących, 7 techników i 3 zespoły szkół zawodowych.