Dokument archiwalny

XXXIV Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie"

 

Fundusz: Małopolskie Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

 

Działanie: 3.3 Instytucje kultury Schemat B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

 

Wartość projektu: Całkowite koszty fazy realizacyjnej projektu oszacowane zostały na kwotę 1.984.983 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych w wysokości 1.878.926 zł.

 

Kwota dofinansowania: Poziom dofinansowania z MRPO oszacowano na kwotę 823.133 zł, co stanowi 50% projektu.

 

Beneficjent: Capella Cracoviensis

 

Jednostka Realizująca: Capella Cracoviensis

 

Okres realizacji: 15.08 - 31.08. 2009 r.Opis projektu


Projekt zakładał realizację Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie". Festiwal, który odbywa się od ponad 30 lat i jest dobrze rozpoznawalną w Polsce i na świecie imprezą kulturalną, dzięki wsparciu z Funduszy Unii Europejskiej, rozszerzył swój zakres. Po raz pierwszy festiwal odbywał się także poza Krakowem w takich ośrodkach jak: Nowy Sącz, Bochnia, Trzebinia, Kąśna Dolna i Zakopane. Zwiększyło to istotnie liczbę potencjalnych odbiorców oraz przyciągnęło turystów do tych ośrodków. Rozszerzono również zakres działań promocyjnych, które objęły swoim zasięgiem większe miasta Polski oraz wybrane miasta Europejskie (Londyn, Berlin, Paryż). Pozwoliło to na przyciągnięcie do regionu większej liczby odbiorców zagranicznych oraz dalsze zwiększenie rangi festiwalu. Zadanie realizowane zostało poprzez zorganizowanie cyklu 26 koncertów w okresie od 15 do 31 sierpnia 2009 r. Organizatorzy zaangażowali niespełna 450 wykonawców. Zasięg zadania był międzynarodowy zarówno jeżeli chodzi o odbiorców koncertów, jak też ich uczestników. Koncerty odbywały się w zabytkowych wnętrzach oraz plenerach krakowskich z odpowiednim ich dopasowaniem do charakteru koncertów. W koncertach uczestniczyli wybitni artyści z całego świata. Funkcję gospodarza Festiwalu pełniły zespoły Capelli Cracoviensis (Orkiestra Kameralna i Zespół Madrygalistów), które wystąpiły kilkakrotnie bądź w programach autorskich, bądź w charakterze zespołów towarzyszących, czy też współpracujących z wykonawcami zagranicznymi. Przed oraz w trakcie trwania Festiwalu przeprowadzono kampanie informacyjne w prasie, radio oraz TV regionalnej oraz TV Mezzo, reklame na afiszach, plakatach, bilboardach oraz plakatach typu citylight. Biuro Festiwalu wydało też program, foldery oraz ulotki informacyjne. Dzięki tym działaniom zapewniony został szeroki, odbiór społeczny festiwalu.


Rezultaty projektu:
Realizacja projektu przyczyniła się do promocji miasta Krakowa, jako ośrodka kultury na światowym poziomie. Dzięki rozszerzeniu swojej formuły festiwal odbył się  również w innych ośrodkach Małopolski, co pozwoliło na promowanie całego regionu. Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie" stał się jedynym krakowskim i jednym z niewielu europejskich Festiwali o tak znacznym zakresie.
Należy również zaznaczyć, że organizacja wysokiej rangi wydarzeń kulturalnych z udziałem międzynarodowych sław w mniejszych ośrodkach ułatwiła ich mieszkańcom, a także mieszkańcom okolicznych miejscowości uczestnictwo w tego typu imprezach i kontakt z najwyższej jakości kulturą - tej możliwości, ze względu na odległość od Krakowa, wcześniej nie mieli.
Na podstawie historycznych danych liczbowych za okres ostatnich lat ustalono, że liczba odwiedzających festiwal osób wynosi ok. 8 tysięcy osób.