Dokument archiwalny

Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat

 

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

Działanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

Wartość projektu: 5 118 750 PLN

 

Wartość dofinansowania: 4 350 937,50 PLN

 

Jednostka realizująca: Wydział Edukacji

 

Okres realizacji: 1.07.2008 - 31.07.2010

 

 

Opis projektu

 

Cel główny:
Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat.

Cele szczegółowe:
-objęcie wychowaniem przedszkolnym dodatkowo 500 dzieci w wieku od 3 do 4 lat;
-zapewnienie edukacji zgodnie z treściami kształcenia zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
-zapewnienie dzieciom rodziców pracujących opieki i wychowania w oddziałach czynnych 10 godzin dziennie;
-umożliwienie dzieciom uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na życzenie rodziców;
-zapewnienie możliwości korzystania z posiłków przygotowywanych na terenie przedszkola;
-wczesne wykrywanie i niwelowanie deficytów rozwojowych oraz odkrywanie uzdolnień i talentów.

Głównym działaniem jest praca dodatkowych 20 oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu. Odziały liczyć będą po 25 dzieci, którym zapewniona zostanie opieka od poniedziałku do piątku przez 10 godzin dziennie. Oddziały te będą realizować edukacyjną podstawę programową oraz zapewnią warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka. Zajęcia organizowane, zabawy, spacery, wycieczki, obejmować będą wdrożenie dzieci do wykonywania czynności samoobsługowych, rozwój kompetencji językowych, matematycznych, przyrodniczych, społeczno-kulturowych oraz technicznych.
Projekt realizowany będzie w kolejnych dwóch latach szkolnych: 2008/2009 oraz 2009/2010. W związku z tym, że w okresie wakacji, tj. lipiec-sierpień, zapotrzebowanie na usługi w zakresie wychowania przedszkolnego maleje, nie przewiduje się funkcjonowania oddziałów otwartych w ramach projektu w okresie wakacji. Dzieci z tych oddziałów będą miały prawo do korzystania z oferty przedszkoli dyżurnych na ogólnie przyjętych zasadach.

 

Rezultaty projektu:

 

Rezultaty twarde:
-zwiększenie o 20 oddziałów oferty przedszkoli samorządowych (monitorowanie poprzez sprawozdawczość);
-zwiększenie o 500 liczby miejsc w przedszkolach samorządowych (monitorowanie poprzez sprawozdawczość);
-objęcie 500 dzieci w wieku 3-4 lata wychowaniem przedszkolnym (monitorowanie poprzez sprawozdawczość i listy uczestników projektu);

 

Rezultaty miękkie:
-zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z różnorodnych form aktywności (monitorowanie poprzez sprawozdawczość, plany działań przygotowane przez nauczycieli, materiały dydaktyczne);
-zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka (monitorowanie poprzez sprawozdawczość);
-wdrożenie dzieci do wykonywania czynności samoobsługowych (monitorowanie poprzez kartę obserwacji rozwoju dziecka - wrzesień 2008, styczeń 2009, czerwiec 2009, styczeń 2010, czerwiec 2010);
-rozwój u dzieci kompetencji językowych, matematycznych, przyrodniczych, społeczno-kulturowych, technicznych (monitorowanie poprzez kartę obserwacji rozwoju dziecka wrzesień 2008, styczeń 2009, czerwiec 2009, styczeń 2010, czerwiec 2010).
-upowszechnienie wśród mieszkańców Krakowa wiedzy na temat wartości edukacji przedszkolnej, jako etapu wyrównywania szans (monitorowanie poprzez ankiety dla rodziców we wrześniu 2008 i w czerwcu 2010).