Dokument archiwalny

Pora na aktywność - Aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie

 

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Wartość projektu: 46 974 038,58 PLN

 

Wartość dofinansowania: 42 451 310,44 PLN

 

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 

Okres realizacji: 01.06 2008 – 30.06.2015

 
Opis projektu

 

Projekt „Pora na aktywność" skierowany był do osób, które chciały poprawić swoją sytuację życiową, pełniej uczestniczyć w życiu społecznym oraz podjąć wysiłek powrotu do aktywności zawodowej.

 

Uczestnictwo w projekcie wiązało się z podpisaniem u pracownika socjalnego karty rekrutacji udziału w projekcie. Dodatkowo - po ocenie sytuacji każdej osoby indywidualnie - osoby te miały możliwość:

 • podpisania kontraktu socjalnego,
 • złożenia deklaracji o realizacji projektu „Pora na aktywność" w ramach programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (PION),
 • zgłoszenia się do uczestnictwa w Programie Aktywności Lokalnej (PAL).

 

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia (określanych jako instrumenty aktywnej integracji), pomagających im:

 • rozwiązać problemy osobiste i rodzinne,
 • lepiej poznać siebie,
 • załatwić sprawy urzędowe,
 • zdobyć pracę,
 • podnieść kwalifikacje zawodowe,
 • uniezależnić się od pomocy społecznej.

 

Indywidualny dla każdego uczestnika plan działań zawierał dobrane do potrzeb rodzaje wsparcia, min.:

 • uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej,
 • porady prawnika, psychologa, doradcy zawodowego,
 • wsparcie ze strony asystenta rodzinnego, asystenta osoby niepełnosprawnej, terapię rodzinną lub indywidualną,
 • kursy zawodowe,
 • kursy językowe.

 

Projekt był realizowany na podstawie umowy ramowej zawartej z Instytucja Pośredniczącą 2 stopnia - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na lata 2008-2015. W ramach zawartej umowy zrealizowano już 3 wnioski o dofinansowanie projektu, odpowiednio na lata 2008, 2009, 2010-2012. Niniejszy projekt dotyczył wniosku o dofinansowanie projektu na lata 2013-2015. Projekt w roku 2008 nosił tytuł „Pora na aktywność - Aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie", od roku 2009 zatytułowany był „Pora na aktywność".

 

Wartość dofinansowania w latach 2013-2015 wynosiła 19 478 666,27 zł, z czego kwota 16 556 866,32 zł to kwota dofinansowania ze środków europejskich, 970 053,76 zł kwoty dotacji celowej budżetu państwa, a wkład własny, jaki wniósł MOPS w Krakowie w latach 2013-2015 stanowiła kwota 1 951 746,19 zł.

 

Więcej informacji na stronie projektu.