Dokument archiwalny

MOWIS - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie

 

Fundusz: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

 

Działanie: priorytet 2.4 - Rozwój zasobów ludzkich

 

Wartość projektu: 519 250 euro

 

Wartość dofinansowania: 441 363 euro (85% kosztów kwalifikowalnych)

 

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

 

Jednostka realizująca: Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

 

Okres realizacji: X.2008 - VII.2009

 

Opis projektu:

W procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, rozwijania partycypacji i realizacji usług społecznych strategicznym partnerem samorządu są organizacje pozarządowe. Praktyka współpracy tych partnerów w kontekście krakowskim wskazywała na konieczność intensyfikacji działań podejmowanych przez samorząd na rzecz trzeciego sektora w celu pełnego wykorzystania jego potencjału. Wyrazem wsparcia przez gminę działalności zarówno nowo powstałych, jak i istniejących organizacji pozarządowych była odpowiednia organizacja Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie, jako platformy współpracy między samorządem i organizacjami trzeciego sektora. Celem ogólnym niniejszego projektu było podniesienie wydajności w zakresie współpracy samorządu z organizacjami poprzez rozwój współpracy administracji szczebla samorządowego i organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i świadczenia usług społecznych.

 

Rezultaty projektu:

Głównymi działaniami, a jednocześnie szczegółowymi celami do zrealizowania w projekcie, były tak zwane "miękkie" działania związane z polepszeniem współpracy na linii organizacje pozarządowe - samorząd, działania te skupiały się na:
1. organizacji szkoleń i punktów doradztwa dla organizacji pozarządowych,
2. przygotowaniu i administrowaniu portalu internetowego dla organizacji pozarządowych i mieszkańców Krakowa, zawierającego moduły informacyjne oraz e-learningowe,
3. przeprowadzeniu badań społecznych na temat potrzeb i potencjału krakowskich organizacji pozarządowych
4. przeprowadzeniu wspólnych konferencji z partnerem norweskim w celu ułatwienia nawiązania współpracy z zagranicznymi partnerami organizacjom pozarządowym oraz przekazania tak zwanych "dobrych praktyk".

 

Więcej informacji na stronie www MOWIS-u.