Dokument archiwalny

Akademia Młodych Matematyków


Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


Wartość projektu: 1 377 720,84 PLN


Wartość dofinansowania: 1 377 720,84 PLN


Beneficjent: Gmina Miejska Kraków


Jednostka realizująca: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie


Okres realizacji: 1.08.2009 - 30.09.2011


Opis projektu


W ramach projektu „Akademia Młodych Matematyków" realizowany był program rozwojowy 43 krakowskich samorządowych szkół podstawowych. Dotyczy placówek nr: 1, 3, 5, 18, 25, 26, 36, 37, 38, 41, 43, 51, 54, 56, 58, 61, 64, 66, 78, 80, 82, 86, 88, 91, 92, 95, 97, 100, 101, 104, 105, 109, 113, 114, 126, 133, 140, 144, 148, 151, 155, 158, 162.


Zadaniem szkół było stworzenie takiego stylu i metod pracy, które pozwolą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, rozbudzą ich ambicje i wzmocnią zainteresowanie uczniów dalszym kształceniem. Standardowy program nauczania realizowany podczas lekcji nie jest wystarczający. Z tego względu konieczne było organizowanie zajęć pozalekcyjnych, odpowiadających specyficznym potrzebom określonych grup uczniów, które prowadzono przy użyciu aktywizujących metod nauczania w ramach zajęć modułowych, warsztatowych oraz terenowych.


Projekt przewidywał podniesienie kompetencji o kluczowym znaczeniu dla dalszej edukacji. Poprzez kompetencje kluczowe rozumie się tu wiedzę w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz umiejętność wykorzystywania technologii informacyjnej dla celów edukacyjnych. Szczególnym rodzajem aktywizacji uczniów oraz swoistym ćwiczenia charakteru jest wykorzystanie pracy zespołowej przy długoterminowych pracach matematycznych. Tak zorganizowane zajęcia posłużyły do nabycia postaw prospołecznych oraz wykształcenia odpowiedzialności , wytrwałości i konsekwencji w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Praca zespołowa związana z rywalizacją międzyzespołową - drużyny tworzyły i przedstawiały prezentacje multimedialne, stanowiące podsumowanie ich wysiłków.

Projekt niósł również zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez wzbogacenie bazy dydaktycznej. Wyposażono w pomoce dydaktyczne 43 szkolne pracownie matematyczne.