Dokument archiwalny

Pod parasolem Kazimierza

 

 

Programy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Wartość: 1 785 200 PLN

 

Wartość dofinansowania: 1 785 200 PLN

 

Jednostka Realizująca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 

Realizacja od: 2011-10-1 do: 2012-12-31

 

 

Opis projektu

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizował program rewitalizacji społecznej pt.: „Pod parasolem Kazimierza”, którego odbiorcami było 250 osób nieaktywnych zawodowo (130 kobiet, 120 mężczyzn), w tym 200 osób uczących się lub kształcących w wieku 15-25 lat oraz 50 osób-członków rodzin dla których rejon Starego Miasta stanowi miejsce zamieszkania lub jest jego centrum życiowym w wymiarze osobistym lub społecznym.

 

Kluczowym kryterium kwalifikacyjnym w przypadku osób w wieku 15-25 lat było występowanie problemu żebractwa.

 

Rodziny, które chciały wziąć udział w programie musiały zamieszkiwać rejon Dzielnicy I, być dotknięte takimi problemami jak: brak stałej pracy, niskie kwalifikacje lub brak wykształcenia utrudniający podjęcie zatrudnienia, ubóstwo, trudne warunki mieszkaniowe (lokale socjalne, wysokie zadłużenie w opłatach związanych z użytkowaniem lokalu), a przynajmniej jeden z jej członków musiał posiadać status osoby nieaktywnej zawodowo.

 

Celem programu było wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców i zapobieganie zjawiskom patologicznym. Planowane działania miały w szczególności na celu poprawę warunków spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie żebractwu wśród osób młodych, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz wzrost udziału społeczności lokalnych w życiu dzielnicy.

 

W ramach projektu prowadzona była praca socjalna z wybranymi rodzinami uczestników programu, dzięki której rodzice wzmacniali swoje kompetencje wychowawcze oraz poprawiali komunikację i relacje w rodzinie. Rodziny miały również łatwiejszy dostęp do życia kulturalnego dzielnicy, bo w projekcie przewidziano zakup biletów wstępu do kina, teatru, na koncerty itp.

 

Partner projektu – Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol - prowadził działania środowiskowe, działania motywacyjno-aktywizujące z rodziną oraz działania informacyjne i aktywizujące w środowisku lokalnym i instytucjonalnym, a pracownicy terenowi pracowali metodą streetwork w środowisku lokalnym. Streetworkerzy prowadzili następujące działania: monitorowanie środowiska lokalnego, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów w środowisku lokalnym, praca uliczna z dziećmi i młodzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem grupy w wieku 15 - 25 lat. Streetworkerzy pracowali przy użyciu elementów pedagogiki ulicy, w tym indywidualnej pracy socjalnej oraz pracy grupowej z elementami socjoterapii.

 

W ramach projektu uruchomiono dwa punkty terenowe, które dały możliwość działań integrujących społeczność lokalną, organizacji zajęć dla dzieci, młodzieży i rodzin. W punktach organizowane były zajęcia edukacyjne, integracyjne, korekcyjne, terapeutyczne i twórcze adresowane do społeczności lokalnej, w szczególności do osób w wieku 15-25 lat. W projekcie ujęto przygotowanie przez uczestników zajęć artystycznych przedstawienia, które zostało zaprezentowane środowisku lokalnemu. Punkty terenowe to „Centrum Rakowicka 10” oraz „Centrum Izaaka 5”.

 

Elementem projektu były też działania dotyczące żebractwa dzieci. Stworzona została sieć współpracy lokalnych instytucji zainteresowanych lub powołanych do rozwiązywania problemów społecznych. Prowadzone były oddziaływania skierowane do mieszkańców, restauratorów, turystów, mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat zjawiska żebractwa oraz wzbudzenie współodpowiedzialności za ograniczanie żebractwa dzieci. Przygotowano także ulotkę dla dzieci żebrzących, z informacją o zagrożeniach płynących z żebractwa.