Dokument archiwalny

Program rozwojowy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie

 

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Wartość projektu: 363 455,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 363 455,00 PLN

 

Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 16 w Krakowie

 

Okres realizacji: 1.09.2008 - 30.06.2011

 

Opis projektu


Głównym celem projektu było:
Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo poprzez pomoc w nauce dzieciom nie osiągającym sukcesów edukacyjnych z powodu niskiej normy intelektualnej, deficytów rozwojowych i zaniedbań środowiskowych, uświadamianie dzieciom oraz ich rodzicom korzyści płynących z dobrej edukacji, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły ukierunkowanej na rozwój kompetencji
w dziedzinie technologii informacyjnej, języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych, objęcie opieką prewencyjną uczniów zagrożonych uzależnieniami
i patologiami społecznymi oraz uczniów z problemami w nauce, wymagających wzmocnienia w przygotowaniu do funkcjonowania w grupie społecznej.
Projekt obejmował m.in.:
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów mających trudności w nauce z zakresu języka angielskiego i niemieckiego, matematyki, języka polskiego, przyrody, informatyki,
- zajęcia prowadzone w większości w formie warsztatów i zabawy np. ćwiczenie umiejętności matematycznych poprzez rozwiązywanie łamigłówek i naukę gry w szachy.

 

Rezultaty projektu:
Zakładał, że realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia przez tych uczniów lepszych wyników na egzaminach kompetencji, wyrównując tym samych ich szanse edukacyjne na kolejnych etapach nauki i zapobiegając ich wykluczeniu społecznemu z powodu niskiego statusu materialnego oraz zaniedbań środowiskowych.

 

Twarde rezultaty projektu:
- ukończenie programu przez 90 uczniów w ciągu trzech lat;
- wzrost średniej ocen klasyfikacyjnych z matematyki, j. polskiego, przyrody oraz z języków obcych u 60% uczniów biorący udział w zajęciach przez 3 lata.

 

Miękkie rezultaty projektu:
- zmniejszenie prawdopodobieństwa drugoroczności u tych dzieci;
- nabycie i wzmocnienie umiejętności pokonywania przez uczniów własnych lęków, wzrost samooceny;
- wzrost umiejętności wykorzystanie komputera w nauce.