Okres programowania 2007-2013

Projekty inwestycyjne w dziedzinie:

 • Edukacji
 1. Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia ustawicznego Zespołu Szkół Poligraficzno- Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie
 2. Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie
 3. Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie poprzez unowocześnienie pracowni nauki zawodu
 4. Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie
 5. Przebudowa, modernizacjia i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
 6. Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie
 7. Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie
 8. Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie
 9. Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie
 10. Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
 11. Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie
 12. Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych
 13. Adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie
 • Środowiska
 1. Gospodarka Odpadami na terenie Miasta Krakowa- Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów
 2. Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych
 3. Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie
 4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie
 5. Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie
 6. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II
 7. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - etap III
 8. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap IV
 • Transportu
 1. Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa ( obejście Przegorzał)
 2. Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę „Kazimierz-Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich
 3. Przebudowa węzła rozjazdów Dietla-Starowiślna wraz z linią tramwajową na odcinkach: ul. Sebastiana - ul. Blich oraz węzeł Poczta Główna - ul. Dietla
 4. Rozbudowa ul. Surzyckiego- ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka
 5. Przebudowa al.29 listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej
 6. Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich
 7. Przebudowa ul. Konopnickiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej
 8. Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej- etap II
 9. Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru
 10. Przebudowa ciągu ulic Dominikańskiej i Franciszkańskiej wraz z torowiskiem tramwajowym
 11. Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie
 12. Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie
 13. Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie
 14. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem
 15. Poprawa warunków podróży komunikacją zbiorową poprzez przebudowę infrastruktury torowej oraz budowę terminala autobusowego w rejonie ul. Wielickiej
 16. Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie
 17. Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej
 18. Zakup ekologicznego taboru autobusowego o zmniejszonej emisyjności
 19. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II
 20. Przebudowa ulicy Bieżanowskiej w Krakowie – etap I
 • Turystyki
 1. Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty
 2. Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego
 3. Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie
 4. Małopolski System Informacji Turystycznej
 5. Szlak Lasów Miejskich Krakowa - ochrona najcenniejszych biocenoz przed nadmierną presją turystów
 • Kultury
 1. Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU ‘W kierunku nowoczesności"
 2. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej
 3. Teatr Ludowy- modernizacja
 4. Kwartał Św. Wawrzyńca-budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu
 5. Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej
 6. Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)
 7. Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - Głównej Siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 8. Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa
 • Zdrowia
 1. Modernizacja pomieszczeń szpitalnego oddziału ratunkowego i lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie
 2. Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa
 3. Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej
 • Pomocy społecznej
 1. Modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie w celu dostosowania jednostki do wymogów prawa oraz potrzeb osób niepełnosprawnych
 2. Modernizacja DPS przy Praskiej 25 w Krakowie w celu dostosowania placówki do wymogów standaryzacyjnych wynikających z przepisów prawa
 3. Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55
 4. Modernizacja DPS w Krakowie ul. Łanowa 41 - budynek 41b
 5. Budowa DPS dla Osób Uzależnionych przy ul. Rozrywki
 6. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie
 7. Jestem bezpieczny – poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w placówce interwencyjnej
 8. Modernizacja IPOW dla chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12
 9. Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na osiedlu Willowym
 10. Mieszkamy pod bezpiecznym dachem
 • Stref aktywności
 1. Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach

 

 


 

Archiwum: