Projekt: Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Fundusz: Fundusz Spójności

 

Wartość projektu: 826 905 444 PLN

 

Wartość dofinansowania: 371 728 053 PLN

 

Jednostka realizująca: Krakowski Holding Komunalny S.A

 

Okres realizacji: 30.09.2008 - 31.12.2015


Opis

 

Celem projektu było uporządkowanie oraz organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta poprzez budowę brakującej w systemie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). Zakład ten stanowi jeden z najważniejszych elementów tworzonego systemu gospodarki odpadami i jest jego integralną częścią.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

  • budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z niezbędnymi instalacjami oraz podłączeniami
  • zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów (ok. 400 gniazd obejmujących pojemniki do selektywnej zbiórki: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu)
  • przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami
  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz upowszechnienia informacji o wkładzie wspólnotowym w realizację przedsięwzięcia.

 

Realizacja projektu przyczyni się do:

  •  osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm ochrony środowiska dotyczących gospodarki odpadami;
  •  poprawy stanu środowiska, poziomów odzysku i zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.spalarnia.krakow.pl