Dokument archiwalny

Projekt: Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap IV

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Fundusz: Fundusz Spójności

 

Wartość projektu: 71 514 959,91 PLN

 

Wartość dofinansowania: 20 947 036,27 PLN

 

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 

Okres realizacji: 27.08.2007 - 30.09.2015

 

 

Opis

 

Głównym celem przedsięwzięcia było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze miasta i aglomeracji Kraków a także poprawa stanu infrastruktury technicznej oraz wywiązanie się z wymagań określonych w Dyrektywie ściekowej oraz wodnej i spełnienie wymagań stawianych w tym zakresie przez Unię Europejską.

 

Projekt obejmował kontrakty na budowę:

 

Kontrakt I - „Rozbudowa stacji zlewnej 0b. 2 w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II”

 

Kontrakt II – „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie os. Łęg i os. Lesisko-Mogiła oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowskiego w Krakowie”

 

Kontrakt III – „Budowa sieci kanalizacyjnej DN 80 cm w ul. Białoprądnickiej i Pasteura w Krakowie”

 

Kontrakt IV – „Budowa kolektora ogólnospławnego w ul. Grota Roweckiego i Bobrzyńskiego oraz budowa kanału ogólnospławnego w ul. Czerwone Maki”

 

Kontrakt V – „Realizacja „pod klucz” - remont kapitalny rurociągu lewarowego południowego wraz z przyłączami do studni infiltracyjnych w ZUW Bielany”

 

Kontrakt VI – „Modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej w ZUW Raba (ultrafiolet)”

 

Kontrakt VII – „Przebudowa magistral wodociągowych DN 800/600 mm oraz sieci wodociągowej z przyłączami w nowoprojektowanej ul. Kuklińskiego w Krakowie ”

 

Kontrakt VIII – „Przebudowa magistrali wodociągowej DN 800 mm w ul. Kościuszki w Krakowie Etap I wraz z siecią wodociągową DN 150 mm i DN 200 mm ”.

 

Działania objęte projektem umożliwiły likwidację niedoborów w zakresie zbiorczego systemu sanitarnego. Budowa nowej sieci kanalizacyjnej zwiększyła stopień skanalizowania, natomiast modernizacja sieci pozwoliła przeciwdziałać procesowi infiltracji nieczystości sanitarnych do gruntu.

Wybudowana nowa stacja zlewna na Oczyszczalni Ścieków Płaszów gwarantuje bezawaryjny odbiór ścieków a także możliwość zwiększonego odbioru ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi na teren oczyszczalni. Inwestycje w sektorze gospodarki wodnej miały na celu zapewnienie stałych dostaw wody w różne rejony miasta oraz likwidację negatywnych skutków awarii jak i utrzymanie wysokiego stopnia uzdatnienia oraz bezpieczeństwa bakteriologicznego wody do picia produkowanej w ZUW „Raba”.  Zniwelowanie braków w zakresie infrastruktury związanej z ochroną środowiska miało także na celu poprawę atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej miasta oraz wzrost standardu życia jego mieszkańców.

 

Więcej informacji na stronie MPWiK: www.wodociagi.krakow.pl