Dokument archiwalny

Projekt: Małopolski System Informacji Turystycznej

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu w części realizowanej przez GMK: 1 633 111,39 PLN

 

Wartość dofinansowania części projektu realizowanej przez GMK: 1 375 198,87 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

Okres realizacji: 21.12.2007 - 31.12.2012


Opis

Projekt pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej" (MSIT) to projekt własny Województwa Małopolskiego ujęty w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Województwa Małopolskiego, realizowany w partnerstwie z 25 jednostkami samorządu terytorialnego, w tym Gminą Miejską Kraków. Całkowita wartość projektu wyniosła 17 299 835,78 zł, w tym dofinansowanie: 14 045 432,67 zł. Projekt był realizowany od grudnia 2007 r. do grudnia 2012 r.


Projekt MSIT polegał na zbudowaniu zintegrowanego regionalnego systemu informacji turystycznej w Województwie Małopolskim, składającego się z warstwy analogowej (tzw. informacji tradycyjnej) oraz warstwy cyfrowej, połączonych zintegrowanym systemem zarządzania. Głównym celem projektu było podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności regionu, podniesienie jakości usług i stopnia satysfakcji klientów, dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu.


W ramach projektu, w części analogowej stworzona została sieć jednostek świadczących usługi informacji turystycznej (IT) (poprzez dostosowanie jednostek już istniejących do standardów MSIT oraz budowę nowych jednostek), wyposażone w meble i elementy aranżacyjne, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz znaki do nich kierujące. Jednocześnie opracowany został system kategoryzacji jednostek IT, manual obsługi turysty, w ramach którego przeprowadzony został cykl szkoleń dla kadry zatrudnionej w jednostkach IT oraz zintegrowany system oznakowania małopolskich atrakcji i obszarów atrakcyjnych turystycznie. Ponadto przygotowane zostały różnorodne publikacje i materiały promocyjne służące informacji turystycznej, dostępne w jednostkach IT i dystrybuowane nieodpłatnie. W części cyfrowej stworzony został zintegrowany system gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych z wykorzystaniem najnowszych technologii, regionalny portal turystyczny oraz sieć infokiosków.