Dokument archiwalny

Projekt: Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Fundusz: Fundusz Spójności

 

Wartość projektu: 63 079 220,58 PLN

 

Wartość dofinansowania: 23 413 372,14 PLN

 

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 

Jednostka realizująca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 

Okres realizacji: 01.01.2013 - 31.12.2015

 

 

Opis


Projekt obejmował kontrakt usługowy na Inżyniera Kontraktu oraz 2 kontrakty na roboty:

 

1. Kontrakt 1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Kujawy, obejmujący modernizację i rozbudowę części mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczalni ścieków Kujawy.

 

W zakres zadania wchodziło: zaprojektowanie, roboty, uruchomienie, szkolenie, próby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie wszelkich opracowań i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem realizacji Kontraktu nr 1 było uzyskanie wyższej efektywności oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Kujawy, pozwalające na spełnienie warunków Dyrektywy 91/271/EWG w zakresie usuwania związków azotu.

 

2. Kontrakt 2. Budowa kanalizacji, obejmujący:

  • budowę kanalizacji w ul. Glogera: DN 500 i DN 600 o łącznej długości 1,0 km
  • budowę kanalizacji w ul. Obozowej: DN 300mm o długości 0,5 km
  • budowę kanalizacji w ul. Wyciąskiej: DN 300 mm o długości 1,0 km

Celem projektu było uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze miasta Krakowa. Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie zbiorczego systemu sanitarnego, funkcjonującego na terenie aglomeracji Kraków.

 

Budowa nowej kanalizacji oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Kujawy” doposaży zbiorczy układ odprowadzania ścieków oraz umożliwi oczyszczanie dodatkowego ładunku zanieczyszczeń pochodzących z terenu miasta Krakowa.

 

Więcej informacji na stronie MPWiK: http://www.wodociagi.krakow.pl/