Historia sporządzenia planu MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA Logo

Powierzchnia planu - 80,1 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnice: XIV Czyżyny i XVI Bieńczyce

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie


W dniu 21 grudnia 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXI/1324/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 26 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 19 stycznia 2017 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANU


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "W ramach przedmiotowego obszaru znajdują się tereny wymagające przekształceń, rewitalizacji i rehabilitacji, dla których, zgodnie z kryteriami zakwalifikowania obszarów Miasta do obszarów priorytetowych, Miasto zamierza sporządzić plany miejscowe w pierwszej kolejności. Na ww. obszarach, gdzie procesy społeczno-ekonomiczne skutkowały degradacją tkanki miejskiej, plan miejscowy umożliwi wsparcie procesów rehabilitacji istniejącej zabudowy wielorodzinnej blokowej. Plan miejscowy umożliwi ponadto wykorzystanie potencjału południowej części obszaru wzdłuż ul. Bieńczyckiej i al. Jana Pawła II, tworzenie atrakcyjnej architektonicznie obudowy ww. ulic i rozwój funkcji usługowej, w tym, na obszarze wskazanym w Studium, usług handlu wielkopowierzchniowego. Kolejne inwestycje powstające w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, mogą pogłębiać chaos urbanistyczny i prowadzić do obniżenia wartości przestrzeni. Z uwagi na złożoność wymienionych powyżej zagadnień przestrzennych dotyczących obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", jedynie plan miejscowy może pozwolić na realizację wizji zawartej w Studium".

W dniu 12 maja 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu (-> Odnośnik do archiwum przeprowadzonych spotkań)

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag
złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 14 listopada 2014 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 31 grudnia 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 2188/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2015 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 14 sierpnia 2015 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 18 grudnia 2015 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 7 stycznia do 4 lutego 2016 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 26 stycznia 2016 r.
 8. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 18 lutego 2016 r.
 9. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r.
 10. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień - 20 kwietnia 2016 r.
 11. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 22 lipca 2016 r.
 12. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r.
 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożoną częścią projektu planu - 22 sierpnia 2016 r.
 14. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 14 września 2016 r.
 15. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 2651/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2016 r.
 16. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 3133/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2016 r.
 17. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 3139/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2016 r.
 18. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 7 grudnia 2016 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie 24 projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag dot. projektu planu - Rada podjęła uchwały od Nr LIX/1260/16 do Nr LIX/1283/16.
 19. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 21 grudnia 2016 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LXI/1324/16 w sprawie uchwalenia planu.
 20. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 26.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(3) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 3133/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2016 r.

DRUK NR 1400:
- w dniu 7 grudnia 2016 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druki nr od 1401 do 1424) - Rada podjęła uchwały od Nr LIX/1260/16 do Nr LIX/1283/16,
- w dniu 21 grudnia 2016 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LXI/1324/16 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekty uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 3139/2016 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 22 listopada 2016 r. (Druki nr od 1401 do 1424)


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 3385/2016 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 12 grudnia 2016 r. (Druk nr 1400)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LIX - 7 grudnia 2016 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXI - 21 grudnia 2016 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚĆI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 12 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 22 sierpnia 2016 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 stycznia do 4 lutego 2016 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 20 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 26 stycznia 2016 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 17 MB)(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 stycznia do 4 lutego 2016 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 19 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22 lipca 2016 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXIX/1869/14 z dnia 22 października 2014 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu oraz ze zmiany przepisów prawa.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i 15 sierpnia 2016 r.) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
- poniedziałki: 13:30 - 15:30,
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 9:00 - 11:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", w zakresie wproadzonych zmian, zostanie przeprowadzona w dniu 22 sierpnia 2016 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2016 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl


ZAKRES CZĘŚCI PROJEKTU PLANU, PONOWNIE WYKŁADANEJ DO PUBLICZNEGO WGLĄDU, obejmuje zmiany w Tekście Planu i na Rysunku Planu wyróżnione kolorem, w przedmiocie:

1. likwidacji terenu KDD.4,

2. wyznaczenia nowego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej istniejącej, oznaczonego symbolem MWi.1, wraz z ustaleniem dla niego warunków zabudowy i zagospodarowania,

3. zmiany granicy pomiędzy terenami:
a) U.16 i U.17,
b) U/MNi.1 i U.17,
c) U/MNi.2 i U.20,
d) U/MNi.3 i U.15,
e) ZP.19 i U.15,
f) UC.1 i U.15,

4. korekty linii określających:
a) strefę ekspozycji,
b) przebiegu głównych tras rowerowych układu miejskiego (wg Studium podstawowych tras rowerowych),
c) istniejących głównych ciągów pieszych,

5. zmiany warunków zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: U.MNi.1, U.MNi.3, U.15, U.16, U.17, U.20, ZP.12, ZP.13, ZP.19 w zakresie zaznaczonym w Tekście Planu lub na Rysunku Planu,

6. ustaleń ogólnych dotyczących „Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 450 – Dolina rzeki Wisła (Kraków)” zawartych w §5 ust. 2 pkt 4 i §8 ust. 2 projektu planu,

7. ustaleń ogólnych dotyczących usunięcia zapisów odnoszących się do elewacji budynków, zawartych w §7 ust. 6 projektu planu,

8. ustaleń ogólnych dotyczących geometrii i kształtów dachów, zawartych w §7 ust. 7 pkt 1 lit. b, d i f projektu planu,

9. usunięcia zapisu dotyczącego dopuszczenia lokalizacji inwestycji z zakresu łączności w terenie U.15, zawartego w §7 ust. 8 pkt 2 lit. b projektu planu,

10. ustaleń ogólnych dotyczących przeredagowania zapisów z zakresu ochrony akustycznej, zawartych w §8 ust. 3 projektu planu,

11. usunięcia zapisu wskazującego teren ZP.19 jako przestrzeń publiczną, zawartego w §10 ust. 1 projektu planu,


12. ustaleń ogólnych dotyczących stosowania rozwiązań technicznych w strefie występowania systemu korzeniowego drzew, zawartych w §13 ust. 1 pkt 7 projektu planu,

13. ustaleń ogólnych dotyczących zaopatrzenia w wodę, zawartych w §13 ust. 2 pkt 1 projektu planu,

14. ustaleń ogólnych dotyczących odprowadzania ścieków oraz wód opadowych, zawartych w §13 ust. 3 pkt 1 projektu planu,

15. ustaleń ogólnych dotyczących lokalizacji miejsc parkingowych, zawartych w §14 ust. 7 pkt 6 projektu planu.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, w Tekście Planu oraz na Rysunku Planu dokonano stosownych korekt redakcyjnych.

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18 grudnia 2015 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXIX/1869/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 7 stycznia do 4 lutego 2016 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 9:00 - 11:00,
- środy: 13:30 - 15:30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka" zostanie przeprowadzona w dniu 26 stycznia 2016 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2016 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 14 listopada 2014 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka".


Na odstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CXIX/1869/14 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka".
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LXI/1324/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr LIX/1283/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 12 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 z dnia 5 października 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 3. Uchwała Nr LIX/1282/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 z dnia 5 października 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 4. Uchwała Nr LIX/1281/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 9 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 z dnia 5 października 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 5. Uchwała Nr LIX/1280/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 6 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 z dnia 5 października 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 6. Uchwała Nr LIX/1279/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonych numerem 5 i 8 (w zakresie punktów nr 1, 3, 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 z dnia 5 października 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 7. Uchwała Nr LIX/1278/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 z dnia 5 października 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 8. Uchwała Nr LIX/1277/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 930 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 9. Uchwała Nr LIX/1276/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 22 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 10. Uchwała Nr LIX/1275/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 21 (w zakresie punktów nr 1, 4, 5, 6 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 11. Uchwała Nr LIX/1274/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 20 (w zakresie punktów nr 2, 6, 7, 8 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 12. Uchwała Nr LIX/1273/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 19 (w zakresie punktów nr 2 i 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 13. Uchwała Nr LIX/1272/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 18 (w zakresie punktów nr 4, 6, 7 oraz częściowo w zakresie punktów nr 2 i 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 14. Uchwała Nr LIX/1271/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 17 (w zakresie punktów nr 2 i 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 15. Uchwała Nr LIX/1270/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 13 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 16. Uchwała Nr LIX/1269/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 17. Uchwała Nr LIX/1268/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 10 (w zakresie punktów nr 1, 2, 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 18. Uchwała Nr LIX/1267/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 8 (w zakresie punktów nr 4, 5, 7) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 19. Uchwała Nr LIX/1266/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 20. Uchwała Nr LIX/1265/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 21. Uchwała Nr LIX/1264/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 22. Uchwała Nr LIX/1263/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 23. Uchwała Nr LIX/1262/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktów nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 24. Uchwała Nr LIX/1261/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 2 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 25. Uchwała Nr LIX/1260/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 26. Uchwała Nr CXIX/1869/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 3385/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka" (Druk nr 1400):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 3139/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 3. Zarządzenie Nr 3133/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 2651/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 2188/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 376/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka" (Druk nr 1400):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 374/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 12 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 z dnia 5 października 2016 r. (Druk nr 1424):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 373/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 z dnia 5 października 2016 r. (Druk nr 1423):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 4. Opinia Nr 372/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 9 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 z dnia 5 października 2016 r. (Druk nr 1422):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 5. Opinia Nr 371/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 6 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 z dnia 5 października 2016 r. (Druk nr 1421):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 6. Opinia Nr 370/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonych numerem 5 i 8 (w zakresie punktów nr 1, 3, 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 z dnia 5 października 2016 r. (Druk nr 1420):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 7. Opinia Nr 369/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 z dnia 5 października 2016 r. (Druk nr 1419):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 8. Opinia Nr 368/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 930 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1418):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 9. Opinia Nr 367/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 22 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1417):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 10. Opinia Nr 366/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 21 (w zakresie punktów nr 1, 4, 5, 6 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1416):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 11. Opinia Nr 365/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 20 (w zakresie punktów nr 2, 6, 7, 8 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1415):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 12. Opinia Nr 364/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 19 (w zakresie punktów nr 2 i 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1414):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 13. Opinia Nr 363/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 18 (w zakresie punktów nr 4, 6, 7 oraz częściowo w zakresie punktów nr 2 i 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1413):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 14. Opinia Nr 362/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 17 (w zakresie punktów nr 2 i 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1412):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 15. Opinia Nr 361/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 13 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1411):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 16. Opinia Nr 360/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1410):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 17. Opinia Nr 359/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 10 (w zakresie punktów nr 1, 2, 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1409):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 18. Opinia Nr 358/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 8 (w zakresie punktów nr 4, 5, 7) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1408):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 19. Opinia Nr 357/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1407):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 20. Opinia Nr 356/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1406):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 21. Opinia Nr 355/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1405):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 22. Opinia Nr 354/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1404):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 23. Opinia Nr 353/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktów nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1403):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 24. Opinia Nr 352/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 2 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1402):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 25. Opinia Nr 351/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (Druk nr 1401):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 26. Opinia Nr 52/2015 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2015 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip