Obowiązujący plan MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA Logo
 

Powierzchnia planu - 80,1 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnice: XIV Czyżyny i XVI Bieńczyce

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXI/1324/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 26.

Plan obowiązuje od dnia 19 stycznia 2017 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 19 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 21 grudnia 2016 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 26 - ogłoszenie uchwały Nr LXI/1324/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie

W ramach przedmiotowego obszaru znajdują się tereny wymagające przekształceń, rewitalizacji i rehabilitacji, dla których, zgodnie z kryteriami zakwalifikowania obszarów Miasta do obszarów priorytetowych, Miasto zamierza sporządzić plany miejscowe w pierwszej kolejności. Na ww. obszarach, gdzie procesy społeczno-ekonomiczne skutkowały degradacją tkanki miejskiej, plan miejscowy umożliwi wsparcie procesów rehabilitacji istniejącej zabudowy wielorodzinnej blokowej. Plan miejscowy umożliwi ponadto wykorzystanie potencjału południowej części obszaru wzdłuż ul. Bieńczyckiej i al. Jana Pawła II, tworzenie atrakcyjnej architektonicznie obudowy ww. ulic i rozwój funkcji usługowej, w tym, na obszarze wskazanym w Studium, usług handlu wielkopowierzchniowego. Kolejne inwestycje powstające w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, mogą pogłębiać chaos urbanistyczny i prowadzić do obniżenia wartości przestrzeni. Uchwalony plan miejscowy pozwala na realizację wizji zawartej w Studium.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip