Wykaz rejestrów wydziału: SA

L.p.
1
Symbol rejestru
5571
Nazwa
Działalność komisji kwalifikacyjnej
Sposób udostępniania

Na wniosek - ograniczenie co do wnioskodawcy.

 

Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowiska ds. wojskowych al. Powstania warszawskiego 10, pok.706 / tel 12 616 9418, fax: 12 616 9323,

Podstawa prawna
pokaż pokaż

§ 14 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980)

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostepu do informacji publicznej może nastapić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych. Listy osób podlegają przepisom o ochronie danych osobowych. Ograniczenie co do wnioskodawcy określa § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjioraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
5344
Nazwa
Obsluga dowodów osobistych
Sposób udostępniania

Na wniosek – pisemnie lub elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany Platforma E PUAP)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I - VII

31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10

• przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego– boksy 73- 75, tel. 12 616 91 25, 12 616 91 24, 12 616 91 23

• wydawanie dowodów osobistych – boks nr 77 tel. 12 616 91 43, 12 616 91 41

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII - XIII,

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

• przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego - stanowiska nr 4-6 :

tel. 12 616 57 02, 12 616 57 03, 12 616 57 04

• wydawanie dowodów osobistych – stanowiska nr 1-3 : tel. 12 616 5 701,

12 616 57 17, 12 616 5 721

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV - XVIII

31-949 Kraków, os. Zgody 2

• punkt informacyjny – pok. nr 10A tel 12 616 8863, 12 616 8761 / fax.: 12 616 8724 czynny codziennie w godz. od 7.40 do 15.15

• zakres dowodów osobistych dla mieszkańców Nowej Huty - tel. 12 616 8720, 12 616 8721

 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzone są na podstawie art. 55 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r.

o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 653, z późn. zm.)

 

Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji pblicznej może nastapić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe podlegają przepisom o ochronie danych osobowych. Udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań, następującym podmiotom:

1) organy prokuratury;

2) organy Policji;

3) Komendant Główny Straży Granicznej;

4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

6) organy Służby Celnej;

7) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

8) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9) Szef Agencji Wywiadu;

10) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

11) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

12) wywiad skarbowy;

13) sądy, oraz innym podmiotom, jeżeli:

a) wykażą w tym interes prawny, lub

b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Na wniosek zainteresowanej osoby wydaje się, w formie zaświadczenia, pełny odpis danych dotyczących tej osoby.

Dane te podlegają ochronie i udostępniane są na zasadach określonych w art. 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych i przepisów o ochronie danych osobowych.

Udostępnia się je na podstawie wniosku składanego na odpowiednim formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
5314
Nazwa
Obsluga rzeczy znalezionych
Sposób udostępniania

Na wniosek (procedura OR-02), pisemne, telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie udzielane są informacje na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - BIP MK-  wykaz rzeczy znalezionych.

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII - XIII Ul. Wielicka 28A, 30-552 Kraków, pok. Nr 114 na I piętrze, tel. 12 616 5711 / fax: 12 616 5681

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rejestr rzeczy znalezionych przechowywanych w Biurze Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krakowa prowadzony jest na podstawie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Udzielane są informacje na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
5570
Nazwa
Organizacja kwalifikacji wojskowej
Sposób udostępniania

Na wniosek - ograniczenie co do wnioskodawcy.

 

 

Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowiska ds. wojskowych, al. Powstania Warszawskiego 10 / Alicja Widziołek tel : 12 616 9118/ fax: 12 616 9323

Podstawa prawna
pokaż pokaż

§ 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 991)

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastapić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

Rejestry osób podlegają przepisom o ochronie danych osobowych.

Ograniczenie co do wnioskodawcy określa § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 991)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
5572
Nazwa
Orzekanie w sprawach wojskowych
Sposób udostępniania

Na wniosek.

 

 

Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowiska ds. wojskowych, al. Powstania Warszawskiego 10 / Alicja Widziołek  tel. 12 616 9118 / fax; 12 616 9323

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Podstawa prawna prowadzenia postępowań administracyjnych:

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.)

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastapić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe podlegają przepisom o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
7332
Nazwa
Poświadczenia danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
Sposób udostępniania

Na wniosek (procedura OR-02), pisemne lub elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany E PUAP)

 

 

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Realizacji Spraw CEIDG (SA-07-2) / Oddział Obsługi Przedsiębiorcy - SA-07, ul. Wielicka 28A, 30-552 Kraków ,III Piętro tel. 12 616 56 00 / 12 616 56 19 / Fax 12 616 56 20 - Agata Miś, Magdalena Piech.

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 66 ustawy z dnia 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2009 r. Nr 18, po. 97, z późn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa pozostaje właściwy w sprawach ewidencyjnych dla przedsiębiorców, których dane nie podlegały przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) do dnia 31 grudnia 2011 r. Udostępnianie danych następuje na podstawie oraz art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r poz. 2096 z późn. zm.)

 

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Udostępnianie z ewidencji działalności gospodarczej danych historycznych przedsiębiorcy w zakresie związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą następuje na wniosek zainteresowanej osoby pod warunkiem wskazania interesu prawnego – art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
5345
Nazwa
Prowadzenie i aktualizacja ewidencji ludności oraz udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności.
Sposób udostępniania

Na wniosek – pisemnie lub elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany Platforma E PUAP)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I - VII

31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10

• Informacja i załatwianie spraw - stanowiska 58-64, tel. 12 616 9138, 12 616 9251

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII - XIII,

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

• informacja adresowa – p.111 na I piętrze tel. 12 616 5712, 12 616 5682

• załatwianie spraw meldunkowych–– stanowiska nr 7 – 9 na I piętrze, 12 616 5684, 12 616 5685,

12 616 5688, 12 616 5687

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV - XVIII

31-949 Kraków, os. Zgody 2

• punkt informacyjny – pok. nr 9 tel 12 616 8762/ fax.: 12 616 8724 czynny codziennie w godz. od 7.40 do 15.15

• załatwianie spraw meldunkowych - pok. nr 18, tel: 12 616 8732, 12 616 8735, 12 616 8736,

 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Dane osobowe w rejestrze mieszkańców gromadzone są na podstawie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności(t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)

Uwagi
pokaż pokaż

 

Dane osobowe podlegają przepisom o ochronie danych osobowych. Dane udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań, następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3) komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

4) organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;

5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

6) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

 

2. Dane mogą być udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

 

Na wniosek zainteresowanej osoby wydaje się, w formie zaświadczenia, pełny odpis danych dotyczących tej osoby.

 Dane osobowe podlegają przepisom o ochronie danych osobowych i udostępniane są na zasadach określonych w art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i przepisami o ochronie danych osobowych.

Udostępnia się je na podstawie wniosku składanego na odpowiednim formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 836).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
5010
Nazwa
Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców
Sposób udostępniania

Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu na wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze.

Dane statystyczne o ilości wyborców uprawnionych do głosowania udostępniane na wniosek (procedura OR-02).

Zasady udostępniania określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.)

 

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I - VII

31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10

• informacja i załatwianie spraw – stanowiska 58-64, tel. 12 616 91 38, 12 616 92 51

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII - XIII,

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

• Informacja i załatwianie spraw –– stanowiska 7-9 na I piętrze : 12 616 56 84, 12 616 56 85,

12 616 56 88, 12 616 56 87

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV - XVIII

31-949 Kraków, os. Zgody 2

• punkt informacyjny – pok. nr9 tel 12 616 8762, 12 616 8925 / fax.: 12 616 8724 czynny codziennie w godz. od 7.40 do 15.15

• Załatwianie spraw meldunkowych - pok. nr 18, tel: 12 616 87 32, 12 ) 616 87 35, 12 616 87 36,

 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm)  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
6845
Nazwa
Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub najem
Sposób udostępniania

na wniosek ( procedura OR-02), telefonicznie-dane dot. lokalizacji targowiska, jego administratora, powierzchni, terminu obowiązywania umowy.

BIP UMK - Wykaz targowisk miejskich

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Handlu i Usług, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, VI piętro pok. 618,

Tomasz Derlatka tel. 12 616 94 75, Dominika Bieniecka 12 616 93 17

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) – ww. ustawy określają zasady udostępnia terenów Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie regulują spraw związanych z rejestrem.

Udostępnienie danych pochodzących z rejestru następuje na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67)

 

Procedury
 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
6173
Nazwa
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
Sposób udostępniania

Na wniosek (procedura OR-02).

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Handlu i Usług , al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, VIII piętro pok. 813 / tel. 12 616 92 52

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz., 2003)

 

 

Procedury
 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
6172
Nazwa
Wydawanie kart wędkarskich i kart lowiectwa podwodnego
Sposób udostępniania

Dane statystyczne udostępniane na wniosek (procedura OR-02) .

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Handlu i Usług , al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, pok. 813 / Bartosz Mikos tel. 12 616 92 52

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz., 2003)

Uwagi
pokaż pokaż

Zbiór obejmuje całość dokumentów związanych z uzyskaniem karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego, duplikatów tych kart, zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, ustawienie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych na szlaku żeglownym lub bezpośrednim jego sąsiedztwie, wystawieniem legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej w Krakowie.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastapić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe podlegają przepisom o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
12
Symbol rejestru
6852
Nazwa
Zezwolenia na czasowe zajęcia nieruchomości
Sposób udostępniania

Na wniosek (procedura OR-02).

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Handlu i Usług, , al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, VIII piętro, pok. 813/ tel. 12 616 93 11, 12 616 93 15, 12 616 93 16,12 616 93 18, 12 616 94 34, fax: 12 616 93 27

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) – ww. ustawy określają zasady udostępnia terenów Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie regulują spraw związanych z rejestrem.

Udostępnienie danych pochodzących z rejestru następuje na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67)

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
13
Symbol rejestru
7340
Nazwa
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Sposób udostępniania

na wniosek (procedura OR-02) , telefonicznie, elektronicznie – informacje o liczbie funkcjonujących placówek detalicznych, gastronomicznych, posiadających poszczególne kategorie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na dany dzień, liczbie wydanych zezwoleń w określonym czasie z rozbiciem na branże i kategorie, liczbie wydanych zezwoleń kateringowych, jednorazowych i na wyprzedaż, kwocie uzyskanych środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, stopniu wykorzystania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych w detalu i gastronomii.

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.) nie ma zapisu, iż rejestr wydanych zezwoleń jest jawny. Udostępnianie danych pochodzących z rejestru następuje na podstawie art. 44, art. 45 oraz art. 50 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 poz. 647) oraz art. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz.1330).

 

 

BIP UMK - Wykaz placówek detalicznych i gastronomicznych posiadających zezwolenia, w rozbiciu na kategorie.

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi – al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, VI p, pok. nr 604 – 610 / tel. : 12 616 9304, 9305, 9306, 9307, 9310, 9255, 9190, 9122, i 9322/ fax: 12 616 9323 Składanie wniosków o wydanie zezwolenia – ▪ al. Powstania Warszawskiego 10, tel.12 616 9104 – stanowiska informacyjno-podawcze ▪ Pl. Wszystkich Świętych ¾, stanowisko nr 4, tel: 12 616 1476- Kancelaria Magistratu

 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
14
Symbol rejestru
7048
Nazwa
Zezwolenie na sprowadzanie zwlok i szczatków ludzkich zza granicy w celu ich pochowania
Sposób udostępniania

na wniosek (procedura OR-02)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII - XIII
30 – 552 Kraków, ul. Wielicka 28a
Informacja i załatwianie spraw I p., pok. 114, tel. 12 616 5713/ 12 616 56 82 / 12 616 57 11 / fax. 12 616 5681

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 2096, z późn. zm.) , ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044,, z późn. zm.)

 

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz.1866).  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, 1742).

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę