Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze.
Program ma na celu tworzenie materialnych i instytucjonalnych warunków dla rozwoju kultury. Gmina Miejska Kraków może udzielać pomocy twórcom poprzez wynajem pracowni twórczych, tj. lokali do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, służących wyłącznie do wytwarzania i przechowywania dzieł artystycznych, stanowiących dobra kultury, których powstaniu towarzyszy konieczność stosowania specjalistycznej technologii oraz warsztatu pracy.
Pomoc w ww. formie realizowana jest w miarę posiadanych możliwości lokalowych.

Do roku 1994 zaspokajanie zbiorowych potrzeb w tym zakresie należało do zadań administracji państwowej. Lokale przeznaczane na prowadzenie działalności artystycznej przyznawane były na podstawie decyzji administracyjnych.
W tej formie przyznano w Krakowie 147 pracowni. W okresie od 1994 r. do sierpnia 1999 r. przyznano pracownie twórcze 51 osobom (42 pracownie). Przydziału pracowni twórczych dokonywał wówczas Zarząd Miasta Krakowa na wniosek Komisji ds. Przydziału Pracowni Twórczych przy Prezydencie Miasta Krakowa. Kolejność realizacji przydziału pracowni twórczych regulowała lista rankingowa zawierająca nazwiska osób, które uzyskały pozytywną opinię Komisji. Opiniowanie przez Komisję ds. Przydziału Pracowni Twórczych wniosków bez odniesienia do aktualnych możliwości lokalowych gminy, doprowadziło do utworzenia długiej kolejki oczekujących i wydania licznych obietnic przydziału pracowni bez możliwości ich realizacji. Od 2000 r. na przydział pracowni twórczych oczekuje 68 osób, w tym 44 osoby uzyskały od ww. Komisji obietnicę przyznania lokalu po 2002 r., 18 osób po 2003, a 6 osób umieszczono na liście preferencyjnej ze wskazaniem do realizacji w trybie pilnym.

Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze stanowi kontynuację opisanej powyżej formy mecenatu Gminy Miejskiej Kraków nad artystami. Uznaje prawo dotychczasowych najemców do przyznanych w ramach ww. mecenatu pracowni twórczych, ale modyfikuje zasady przydziału kolejnych lokali, zarówno w zakresie uprawnień do przydziału pracowni twórczej (ograniczenie do sztuk plastycznych), jak i zasad ich przyznawania, uzależnionych od posiadania przez Gminę wolnego lokalu, bez tworzenia listy oczekujących. Wykorzystywanie przyznanych pracowni twórczych podlegać będzie obecnie ściślejszej kontroli.
Program nie dotyczy zaspakajania potrzeb mieszkaniowych artystów, nawet, jeśli osobą ubiegającą się o najem lokalu jest twórca deklarujący prowadzenie w lokalu mieszkalnym działalności twórczej. Program nie obejmuje pracowni wynajętych w trybie przetargu i nie przewiduje możliwości ich przekwalifikowywania w celu np. obniżenia czynszu.

Zasady najmu lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych – pracowni twórczych.
Prawo do najmu pracowni twórczej posiadają absolwenci uczelni artystycznych, członkowie związków i stowarzyszeń twórczych, a także twórcy nieprofesjonalni rekomendowani przez odpowiednie środowiska twórcze. Dotyczy to:
1) artystów malarzy,
2) artystów rzeźbiarzy,
3) artystów fotografików,
4) artystów konserwatorów dzieł sztuki,
5) artystów grafików (z wyjątkiem grafików posługujących się wyłącznie techniką komputerową),
6) artystów w dziedzinie form przemysłowych, tkaniny artystycznej, architektury wnętrz.
Opiniowanie wniosków o przydział pracowni twórczej przez Komisję ds. Pracowni Twórczych odbywa się wyłącznie w przypadku posiadania przez Gminę wolnego lokalu do wynajęcia z przeznaczeniem na pracownię twórczą.

 

O możliwości przekazania lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków na pracownię twórczą wydział właściwy ds. mieszkalnictwa każdorazowo informuje wydział właściwy ds. kultury, który zwołuje posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych.

Komisję powołuje na okres pięciu lat Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia. W skład Komisji wchodzi: dwóch przedstawicieli krakowskich związków i stowarzyszeń twórczych (lub ich oddziałów w Krakowie), jeden przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych jako reprezentant wnioskodawców niezrzeszonych, trzech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa oraz dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa (po jednym z wydziału właściwego ds. kultury i wydziału właściwego ds. mieszkalnictwa) oraz jeden przedstawiciel miejskiej jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach gospodarki lokalowej (zobacz więcej).
Tryb pracy Komisji oraz szczegółowe kryteria wyłaniania osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu pracowni twórczej określa regulamin ustalony przez Prezydenta Miasta Krakowa w drodze zarządzenia.
Zobacz też informacje na temat pracowni twórczych w dziale: Mieszkalnictwo


Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 25 września 2019 r.


Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 3 grudnia 2019 r.

 

Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 3 lutego 2020 r.


 

Pracownia twórcza nie może być wykorzystywana do innego celu niż deklarowana działalność twórcza. Wykorzystywanie pracowni niezgodnie z celem, o którym mowa powyżej, a w szczególności przeznaczenie jej przez twórcę na lokal mieszkalny, a także oddanie w bezpłatne używanie lub podnajem lokalu bez zgody wynajmującego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności twórczej, stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu. Weryfikacja wykorzystania pracowni twórczych dokonywana jest m.in. corocznie, poprzez składane przez twórców do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do dnia 15 lutego), oświadczenia o wykorzystywaniu lokalu zgodnie z przeznaczeniem. Brak oświadczenia stanowi przesłankę do przeprowadzenia kontroli wykorzystania pracowni.

Oświadczenie o wykorzystywaniu pracowni zgodnie z przeznaczeniem można złożyć formułując samodzielnie jego treść.

Do pobrania: Wzór formularza oświadczenia o wykorzystaniu pracowni zgodnie z przeznaczeniem.

 

 

 


 

Informacja o realizacji Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze


 

Sprawozdania z lat 2007-2012 (od roku 2013 sprawozdanie ma wyłącznie formę informacji publikowanych w BIP MK)

 

 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2006-10-16
Data publikacji:
2006-10-16
Data aktualizacji:
2020-02-13