Dokument archiwalny

Sprawozdanie
z realizacji uchwały nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego
i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze za rok 2010.

 

W roku 2010 zrealizowana została VI i VII edycja konkursu o najem lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze w ramach „Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze".

Zakończona została V edycja konkursu (rozpoczęta w roku 2009). Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych zostały przyjęte zarządzeniem Nr 304/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do otrzymania pracowni twórczej.

Do dwóch konkursów ogłoszonych w roku 2010 (19 stycznia i 26 lipca) wpłynęło ogółem 51 wniosków, w tym 3 wnioski o współnajem lokalu z innym twórcą, będącym już najemcą lokalu (pracowni twórczej). Odbyły się 4 posiedzenia Komisji ds. Pracowni Twórczych, która opiniowała wnioski z uwzględnieniem lokali możliwych do wynajęcia. Na ten cel w roku 2010 przeznaczonych zostało 6 lokali.
Na podstawie ustaleń podjętych przez Komisję ds. Pracowni Twórczych na posiedzeniach w dniach: 25 marca, 18 maja i 4 października 2010 r. Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził listy osób uprawnionych do najmu pracowni zarządzeniami: Nr 1274/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r., Nr 1604/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. oraz Nr 3193/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
Ogółem w roku 2010 lokale przekazano 14 artystom. Z najmu zrezygnowało 3 artystów, wyjaśniając, że koszty remontu proponowanych lokali, po przeprowadzonej ekspertyzie budowlanej, przekraczają ich możliwości finansowe.
Dodatkowo, uprawnienie do współnajmu pracowni otrzymało 2 artystów.

W roku 2010 kontynuowane były prace w zakresie opracowania bazy pracowni twórczych, zawierającej informacje na temat pracowni przydzielonych w latach 1956-2010. Kontynuowano prace dotyczące weryfikacji lokali wyszczególnionych w bazie pracowni. Naniesiono zaktualizowane dane wynikające z przyznania nowych pracowni twórczych
w roku 2010 oraz przekazania przez Wydział Mieszkalnictwa na pracownie nowych lokali.
W czerwcu 2010 roku, na wniosek Komisji ds. Pracowni Twórczych, Zarząd Budynków Komunalnych, opracował wykaz zadłużeń czynszowych w pracowniach. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego kontynuował również prace w zakresie opracowania biografii artystów, najemców pracowni, na podstawie informacji załączonych przez najemców pracowni do oświadczeń o użytkowaniu pracowni zgodnie z przeznaczeniem.