Dokument archiwalny

Informacje o realizacji Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze w roku 2009.

 

Komisja ds. Pracowni Twórczych zebrała się na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2009 r. w celu przeprowadzenia wizji w lokalach przekazanych przez Wydział Mieszkalnictwa
do wynajęcia na pracownie twórcze. Członkowie Komisji przyjęli propozycję treści ogłoszenia konkursowego, w tym termin zgłaszania wniosków - do 20 lutego 2009 r. Postanowiono, że oprócz nowych lokali, w których odbędzie się zaplanowana wizja lokalna, w treści ogłoszeniu kolejny raz zostaną zaproponowane lokale przy ul. Siemaszki 23/4 i na os. Słonecznym 9. Konkurs zostanie ogłoszony najpóźniej w poniedziałek, 26 stycznia 2009 r. (po ustaleniu z administratorami proponowanych do wynajęcia lokali dokładnych terminów ich udostępnienia dla ewentualnych wnioskodawców).

Następnie Komisja przeprowadziła wizje lokalowe:
1. na ul. Chopina 29/9,
2. na pl. Inwalidów 3/148,
3. na ul. Skrzatów 3,
4. na os. Na Wzgórzach 8.
Jednocześnie, po wizji w lokalu przy pl. Inwalidów, zwizytowano pracownię przy ul. Sienkiewicza 14/16.

Na posiedzeniu Komisji ds. Pracowni Twórczych w dniu 19 lutego 2009 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o najem pracowni przy ul. Sienkiewicza  (wniosek dotychczasowego podnajemcy) oraz jeden wniosek o wspólnajem pracowni. Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 19 lutego 2009 r. stanowi zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa:

Na posiedzeniu Komisji ds. Pracowni Twórczych w dniu 3 marca 2009 r. Komisja dokonała przeglądu wniosków kandydatów III edycji konkursu. Złożono 19 wniosków, w tym 1 nie spełniał wymogów formalnych, a w 2 przypadkach artyści złożyli wnioski z zastrzeżeniem, że nie są zainteresowani żadnym lokalem z zaproponowanych w tej edycji konkursu. Zgłoszono również wnioski o pracownie wspólne. 8 artystów wskazało lokalizację oczekiwanej pracowni. Po dyskusji dotyczącej ustalenia zasad przyznania wolnych pracowni, Komisja uznała, że skoro wśród kandydatów są osoby, które jednoznacznie wykazały zainteresowanie konkretnymi lokalami, pomimo ich złego stanu technicznego, to w pierwszej kolejności zaopiniowane zostaną ich wnioski. W związku z brakiem zainteresowania trzema lokalami Komisja postanowiła wytypować wstępnie kandydatów do ich objęcia, a dopiero po ich akceptacji, na następnym spotkaniu wskazać proponowanych najemców. Komisja stwierdziła również, że wśród kandydatów są osoby, które brały już udział we wcześniejszych edycjach konkursów i konsekwentnie starają się o lokal. Członkowie Komisji postanowili więc odwołać się do punktacji przyjętej wcześniej przy opiniowaniu wniosków ww. osób. Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 3 marca 2009 r. stanowi zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa:

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych odbyło się w dniu 28 kwietnia 2009 r. W zwiazku z rezygnacją wskazanego przez Komisję artysty z najmu lokalu przy ul. Chopina 29/9 - Komisja wytypowała kolejnego kandydata do najmu tego lokalu. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o najem pracowni na os. Słonecznym 9. Ponadto, Komisja pozytywnie zaopiniowała jeden wniosek o współnajem pracowni oraz ustaliła, że objazd po przekazanych ostatnio do dyspozycji lokalach odbędzie się w dniu 5 maja 2009 r.

Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 28 kwietnia 2009 r. stanowi zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa:

W dniu 5 maja 2009 r. Komisja przeprowadziła wizje lokalowe:
1. na os. Kolorowym 18/24a,
2. na os. Kolorowym 12/55a,
3. na os. Ogrodowym 2/37a,
4. na os. Ogrodowym 2/37b.

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych odbyło się w dniu 23 czerwca 2009 r. Komisja rozpatrzyła 10 wniosków dotyczących najmu. Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 23 czerwca 2009 r. stanowi zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa:

Na posiedzeniu w dniu 7 października 2009 r. Komisja ustaliła treść nowego ogłoszenia konkursowego, z terminem składania wniosków do dnia 12 listopada 2009 r.

Ogłoszenie konkursowe.


Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2009 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych zaopiniowała 25 wniosków  o najem pracowni wymienionych w ogłoszeniu konkursowym.

Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 8 grudnia 2009 r.

Do ww. ustaleń Komisji wniesione zostało jedno odwołanie. Po jego rozpatrzeniu (odwołanie zostało odrzucone na spotkaniu Komisji ds. Pracowni Twórczych w dniu 13 stycznia 2010 r.)