Dokument archiwalny

Sprawozdanie
z realizacji w roku 2009 uchwały nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego
i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze.

W roku 2009 zrealizowana została III, IV i V edycja konkursu o najem lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze w ramach „Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze".
Ogłoszenia o konkursach zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, w dwutygodniku „Krakow.pl" oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Do konkursów ogłoszonych w roku 2009 (26 stycznia, 8 maja i 12 października) wpłynęły ogółem 52 wnioski, w tym 4 wnioski o współnajem lokalu z innym twórcą, będącym już najemcą lokalu (pracowni twórczej). Odbyło się 7 posiedzeń Komisji ds. Pracowni Twórczych, która opiniowała wnioski z uwzględnieniem lokali możliwych do wynajęcia.
Na ten cel w roku 2009 przeznaczonych zostało 14 lokali.
Na podstawie ustaleń podjętych przez Komisję, Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził listy osób uprawnionych do najmu pracowni zarządzeniami: Nr 581/2009 z dnia 20 marca 2009 r., Nr 617/2009 z dnia 26 marca 2009 r., Nr 1253/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. oraz Nr 1717/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r., które umożliwiły przekazanie pracowni twórczej 16 artystom.

W roku 2009 kontynuowane były prace w zakresie opracowania bazy pracowni twórczych, zawierającej informacje na temat pracowni przydzielonych w latach 1956-2009. Kontynuowano prace dotyczące weryfikacji lokali wyszczególnionych w bazie pracowni.
Z bazy wykreślono cztery lokale: lokal użytkowy, dwa lokale mieszkalno-użytkowe oraz jeden pustostan, który ze względu na zły stan techniczny nie nadaje się do zasiedlenia. Naniesiono dane wynikające z przyznania nowych pracowni twórczych w roku 2009 oraz przekazania przez Wydział Mieszkalnictwa na pracownie nowych lokali. We wrześniu 2009 roku, na wniosek Komisji ds. Pracowni Twórczych, Zarząd Budynków Komunalnych, opracował wykaz zadłużeń czynszowych w pracowniach.
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego kontynuował również prace w zakresie opracowania biografii artystów, najemców pracowni. W roku 2009 powstała bowiem możliwość sporządzenia korekt i uzupełnień na podstawie informacji załączonych przez najemców pracowni do oświadczeń o użytkowaniu pracowni zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto, w roku 2009:
- opracowano i przekazano Radzie Miasta Krakowa sprawozdanie za rok 2008 z realizacji uchwały Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r.
w sprawie przyjęcia Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze,
- na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w dziale: » POLITYKI, PROGRAMY, RAPORTY » Polityki... » Kultura » Mecenat Kulturalny Miasta Krakowa » Pracownie twórcze na bieżąco umieszczane były aktualne informacje o realizacji „Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze ".