Dokument archiwalny
Sprawozdanie
z realizacji uchwały nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego
i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze.
Realizacja uchwały nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. rozpoczęła się na przełomie IV i V Kadencji Rady Miasta Krakowa. Spowodowało to konieczność oczekiwania na wybór członków komisji Rady Miasta Krakowa i wytypowanie przedstawicieli Rady do Komisji ds. Pracowni Twórczych. Ustalenia te realizowane były na przełomie 2006 i 2007 roku.

Komisja ds. Pracowni Twórczych na lata 2007-2011 została powołana zarządzeniem nr 550/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2007 r. (zmienione zarządzeniem nr 1111/2007 z dnia 23 maja 2007 r.), a zarządzeniem nr 1299/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r. określony został regulamin pracy ww. Komisji.

W dniu 4 maja 2007 r. Wydział Mieszkalnictwa zgłosił 10 lokali możliwych do wynajmu z przeznaczeniem na pracownie twórcze. 24 maja 2007 r. odbyło się I posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych. Komisja dokonała wizji w lokalach zgłoszonych do najmu oraz sformułowała ogłoszenie konkursowe. W dniu 29 maja 2007 r. ogłoszony został nabór wniosków o najem lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze w ramach „Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze”. Ostateczny termin składania wniosków ustalony został na dzień 30 czerwca 2007 r.
Wraz z ogłoszeniem konkursu Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesłał do twórców oczekujących na przydział pracowni twórczej, z którymi wcześniej prowadzono korespondencję w tej sprawie, informację o naborze wniosków
i zasadach konkursu. Ogłoszenie o I edycji konkursu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, w „Gazecie Wyborczej” oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Do dnia 29 czerwca 2007 r. zostało zgłoszonych 70 wniosków o najem pracowni, współnajem oraz o nabycie tytułu prawnego do pracowni po zmarłym twórcy. W dniu 10 lipca 2007 r. Komisja rozpatrzyła złożone wnioski, wybierając 11 twórców (w tym 1 małżeństwo), kandydatów do otrzymania pracowni (10 lokali) wraz z propozycją ich lokalizacji. Zgodnie z przepisami ww. uchwały protokół z pracy Komisji wraz z informacją o terminie i miejscu składania uwag i zastrzeżeń podany został do publicznej wiadomości. Na spotkaniu w dniu 28 sierpnia 2007 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych rozpatrzyła trzy odwołania od jej ustaleń złożone przez twórców, których wnioski zaopiniowane zostały negatywnie. Komisja podtrzymała swoje ustalenia z dnia 10 lipca 2007 r.
Zarządzeniem nr 1950/2007 Prezydent Miasta Krakowa w dniu 20 września 2007 r. ustalił ostateczną listę osób uprawnionych do otrzymania pracowni twórczej. Na tej podstawie Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformował wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosków oraz przekazał dokumenty osób uprawnionych do otrzymania pracowni twórczej Wydziałowi Mieszkalnictwa w celu dalszej realizacji powyższej uchwały. Na posiedzeniu Komisji ds. Pracowni Twórczych w dniu 26 listopada 2007 r., po zapoznaniu się z rezultatami realizacji zarządzenia nr 1950/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 września 2007 r., ustalono ogłoszenie kolejnej edycji konkursu na najem 6 wolnych lokali (termin składania wniosków do 15 stycznia 2008 r.). Zgodnie z decyzją Komisji w konkursie za potwierdzeniem udziału, bez konieczności składania ponownie wniosku uczestniczyli wnioskodawcy z I edycji konkursu. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesłał do wnioskodawców informację odpowiednim pismem. Ogłoszenie o II edycji konkursu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, w „Tygodniku Grodzkim” („Gazeta Wyborcza”) oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

W 2007 r. zostały opracowane i umieszczone na stronach internetowych informacje
o „Programie mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze”:
- „Magiczny Kraków”: http://www.krakow.pl//kultura/mecenat/?id=08.html
- Biuletyn Informacji Publicznej: https://www.bip.krakow.pl/?mmi=9752
Ponadto, przygotowano i wdrożono procedurę zewnętrzną wraz z wnioskiem (KD-19) pn. Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze (dotyczy najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych) –
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub_dok_id=3276⊂=procedura&proc=KD-19

W grudniu 2007 r. na podstawie dokumentów posiadanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Mieszkalnictwa oraz Zarząd Budynków Komunalnych ustalona została jednolita baza pracowni twórczych. Zawiera ona informację na temat pracowni przydzielonych w latach 1956-2007. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystąpił do poszerzenia informacji zawartych w ww. bazie o biografie artystów, najemców pracowni. Prace w tym zakresie zostały zaplanowane na rok 2008.