Dokument archiwalny

Sprawozdanie
z realizacji uchwały nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego
i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze.

 

Realizacja uchwały nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. rozpoczęła się na przełomie 2006 i 2007 roku.
Komisja ds. Pracowni Twórczych na lata 2007-2011 została powołana zarządzeniem nr 550/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2007 r. (zmienione zarządzeniem
nr 1111/2007 z dnia 23 maja 2007 r.), a zarządzeniem nr 1299/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r. określony został regulamin pracy ww. Komisji.

W roku 2008 zrealizowana została II edycja konkursu o najem lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze w ramach „Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze" W tej edycji konkursu mogli również wziąć udział - bez konieczności ponownego składania wniosku - uczestnicy I edycji konkursu (z roku 2007), którzy potwierdzili swój udział. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesłał do ww. wnioskodawców tę informację odpowiednim pismem. Ogłoszenie o II edycji konkursu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, w dwutygodniku „Krakow.pl" oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Do konkursu wpłynęło 59 wniosków.

W roku 2008 Komisja ds. Pracowni Twórczych zaopiniowała ogółem 65 wniosków o najem lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na prowadzenia działalności twórczej, w tym 59 zgłoszonych do konkursu oraz 6 wniosków o współnajem lokalu z innym twórcą, będącym już najemcą lokalu (pracowni twórczej).
Na podstawie ustaleń podjętych przez Komisję przygotowano projekty odpowiednie projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa - Nr 1109/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r., Nr 1393/2008 z dnia 11 lipca 2008 r., Nr 1650/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 r., Nr 2235/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. oraz Nr 2367/2008 z dnia 24 listopada 2008 r., które umożliwiło przekazanie pracowni twórczej 11 artystom.

W związku ze znaczącą podwyżką stawek czynszowych w pracowniach twórczych, wynikającą z treścią § 12 załącznika do uchwały Nr XXIV/289/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2007 - 2012" oraz z załączników do zarządzenia Nr 2513/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości czynszu za lokale wynajmowane na pracownie do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki nie służące jednocześnie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w dniu 5 marca 2008 r. odbyło się specjalne posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych, na którym opracowano wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa
o wniesienie zmian do ww. uchwały Rady Miasta Krakowa (§ 12 ust. 3 załącznika) oraz o zmiany w załączniku nr 7 do ww. zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa (tabela stawek czynszowych). W celu przygotowania wniosku Komisji opracowano materiały przekazane przez Wydział Mieszkalnictwa oraz przygotowano projekt pisma zawierającego postulowane przez Komisję zmiany w przepisach prawnych. Postulowane przez Komisję ds. Pracowni Twórczych zostały przyjęte w drodze uchwały Rady Miasta Krakowa (zmiany w uchwale Nr XXIV/289/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r.). Na tej podstawie zarządzeniem Nr 788/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2513/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości czynszu za lokale wynajmowane na pracownie do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, nie służące jednocześnie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków ustalona została nowa tabela stawek czynszowych, dzięki której znacznie obniżono czynsze za pracownie twórcze.

Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2008 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych pozytywnie projekt zmian w uchwale Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze. Zmiany zaproponowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczyły przepisów, których nieadekwatność w odniesieniu do spraw wnoszonych przez wnioskujących o najem lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na prowadzenia działalności twórczej pojawiła się w trakcie pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych: brak przepisu uprawniającego twórcę do nabycia tytułu prawnego po zmarłym małżonku oraz niekorzystny dla wnioskodawców przepis, że odrzucenie propozycji drugiego lokalu byłoby już traktowane jako rezygnacja z uzyskania pracowni twórczej z zasobów Gminy Miejskiej Kraków w ogóle. Tymczasem, po dokonaniu wnikliwej analizy kosztów przygotowania lokalu do prowadzenia działalności twórczej, artysta może stwierdzić brak możliwości przyjęcia także i drugiego lokalu (może również wskazać inne uzasadnione przyczyny odmowy) tym bardziej, że lokale przeznaczane na pracownie twórcze cechuje na ogół bardzo zły stan techniczny, a to powoduje konieczność poniesienia znacznych kosztów jego remontu oraz przystosowania do wykonywanej działalności twórczej. Opracowany projekt zmian w uchwale przedłożony został w roku 2008 Radzie Miasta Krakowa (uchwała została podjęta w roku 2009).

W roku 2008 kontynuowane były prace w zakresie opracowania bazy pracowni twórczych, zawierającej informacje na temat pracowni przydzielonych w latach 1956-2008. Skorygowano dane dotyczące wyszczególnionych w bazie pracowni (wykreślono trzy lokale: lokal użytkowy i dwa lokale mieszkalno-użytkowe). Naniesiono dane wynikające z przyznania nowych pracowni twórczych w roku 2008 oraz przekazania przez Wydział Mieszkalnictwa na pracownie nowych lokali. W marcu 2008 roku, w związku ze sprawą podwyżek czynszów w pracowniach twórczych Zarząd Budynków Komunalnych opracował wykaz pracowni twórczych z wyszczególnieniem kategorii lokalu i wysokością stawki czynszowej przed i po podwyżce. We wrześniu 2008 roku, na wniosek Komisji ds. Pracowni Twórczych Zarząd Budynków Komunalnych, opracował wykaz zadłużeń czynszowych w pracowniach.
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego kontynuował prace w zakresie opracowania biografii artystów, najemców pracowni. Informacje te zostały opracowane na podstawie ogólnodostępnych informacji.
W roku 2008 na podstawie istniejącej bazy adresowej Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracował projekty pism do 171 najemców pracowni (w przypadku współnajemców pracowni do każdego oddzielnie). W piśmie zawarta została informacja o „Programie mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze" oraz o - związanej z realizacją Programu - konieczności corocznego składania przez najemców oświadczeń o wykorzystaniu pracowni twórczej zgodnie z przeznaczeniem. Wydział zwrócił się również z prośbą do artystów, by w roku 2009 załączyli krótką notkę biograficzną, zawierającą życiorys artystyczny. Do pisma załączony został wzór oświadczenia oraz uchwała Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze.