Dokument archiwalny

Sprawozdanie z realizacji
uchwały nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r.
w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórczeza
rok 2012

W 2012 r., zarządzeniem Nr 1254/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2012 r., została powołana Komisja ds. Pracowni Twórczych na lata 2012-2016.  W jej skład wchodzą:

  • dwóch przedstawicieli krakowskich związków i stowarzyszeń twórczych (Joanna Warchoł, Małgorzata Bundzewicz),
  • jeden przedstawiciel ASP (prof. Henryk Ożóg),
  • trzech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa (Jerzy Fedorowicz – Przewodniczący Komisji, Grażyna Fijałkowska, Krzysztof Durek),
  • dwóch przedstawicieli UMK (Stanisław Dziedzic - Wydz. Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Jacek Bembenek - Wydz. Mieszkalnictwa) oraz jeden przedst. Zarządu Budynków Komunalnych (Katarzyna Izdebska).

Komisja działa zgodnie z zasadami regulaminu pracy określonego zarządzeniem nr 1299/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r.

W roku 2012 kontynuowano realizację kolejnych edycji konkursu (X i XI) o najem lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze w ramach „Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze”. Ogłoszenia o konkursach zamieszczano na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Przed ogłoszeniem konkursów w pracowniach przeznaczonych do wynajęcia ww. Komisja przeprowadziła wizje lokalowe.

Łącznie zaproponowano artystom 22 lokale. Do dwóch konkursów ogłoszonych w roku 2012 (18 maja i 9 października) wpłynęło ogółem 61 wniosków o najem pracowni.

Na podstawie ustaleń podjętych przez Komisję ds. Pracowni Twórczych na posiedzeniach (29 czerwca 2012 r. i 12 grudnia 2012 r.) Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził listy osób uprawnionych do najmu pracowni zarządzeniami: Nr 2052/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. oraz 28 stycznia 2013 r. Uprawnienia do najmu pracowni twórczych otrzymało 16 osób, dodatkowo 5 artystów otrzymało prawo do współnajmu pracowni.

Aktualnie wynajmowanych jest 180 pracowni, z których korzysta 217 twórców, (współnajem).