Sporządzany plan OSIEDLE PODWAWELSKIE Logo
 

Powierzchnia planu - 41,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW w Krakowie


Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE" upłynął z dniem 19 sierpnia 2019 r.

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy dla obszaru "Osiedle Podwawelskie" będzie planem o charakterze porządkującym. Pozwoli na ochronę istniejącego układu urbanistycznego osiedla poprzez zabezpieczenie go przed niepożądanym w tym rejonie dogęszczeniem zabudowy oraz umożliwi właściwe kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym zieleni urządzonej. Objęcie przedmiotowego terenu planem miejscowym pozwoli na zrównoważony rozwój obszaru, zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-08-20 10:16:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-31 12:51:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-31 12:41:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-11 10:13:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-05 08:11:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-10 13:09:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-10 12:44:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-10 08:28:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-31 11:36:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-06 14:57:42
TOMASZ GDULA
 Edycja