Wersja dokumentu z dnia 2017-03-07 11:46:55

Historia sporządzenia planu

HISTORIA SPORZĄDZENIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru BULWARY WISŁY

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

Powierzchnia planu - 168,2 ha
Jednostki ewidencyjne: Krowodrza, Śródmieście i Podgórze
Dzielnice: I Stare Miasto, II Grzegórzki, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki i XIII Podgórze

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W dniu 11 września 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXXI/1240/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BULWARY WISŁY" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2013 r., poz. 5685 - weszła w życie w dniu 28 października 2013 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).
ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Odnośnik do obowiązującej wersji planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Dolina Wisły stanowi główną oś terenów otwartych w Krakowie, a Bulwary Wisły obejmujące jej urbanistyczne wnętrze kształtują tożsamość miasta i decydują o jego metropolitalnym znaczeniu. Dlatego też zostały one wyodrębnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa jako kluczowy obszar rozwoju kulturowego. Zagospodarowanie tego obszaru podporządkowane ma być ochronie jego krajobrazu, a szczególnej troski wymaga zachowanie ekspozycji cennych zabytków, panoramy miasta oraz terenów otwartych. Rozwój funkcji bulwarów ma być związany ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej jak i dostępności komunikacyjnej, przede wszystkim pieszej, rowerowej, ale także wodnej. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru pozwoli określić zasady kształtowania systemów zieleni i przestrzeni publicznych, zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, warunki i parametry zabudowy, oraz granice zagospodarowania terenu."

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.). Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 26 października 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 30 listopada 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 2789/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływnia na środowisko - 23 kwiecień 2010 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 4 maja do 9 czerwca 2010 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 4 maja 2010 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 23 czerwca 2010 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1711/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2010 r.
 9. Ponowienie procedury sporządzania planu - Zarządzenie Nr 1273/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2011 r.
 10. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływnia na środowisko - 18 maja 2012 r.
 11. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 28 maja do 26 czerwca 2012 r.
 12. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 18 czerwca 2012 r.
 13. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 10 lipca 2012 r.
 14. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2041/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 2012 r.
 15. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 15 lutego 2013 r.
 16. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 25 lutego do 25 kwietnia 2013 r.
 17. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 19 marca 2013 r.
 18. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - do 8 kwietnia 2013 r.
 19. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 1129/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2013 r.
 20. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2377/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r.
 21. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 28 sierpnia 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 22. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 11 września 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 23. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2013 r., poz. 5685.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(4) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 2377/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 sierpnia 2013 r.

DRUK NR 1417:

- w dniu 28 sierpnia 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 11 września 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę
Nr LXXXI/1240/13 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały

dokument pdf-tekstWykaz obiektów i obszarów będących pod ochroną i opieką konserwatorską - Załącznik nr 3 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 4 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 5STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

strona bipStenogram z sesji LXXX - 28 sierpnia 2013 r. - (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały

strona bipStenogram z sesji LXXXI - 11 września 2013 r. - (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały

dokument pdf-tekstFragment dotyczący głosowania nad uchwaleniam planu(3) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 25 lutego do 25 marca 2013 r.:


dokument pdf-tekstInformacja o zmianach w projekcie planu

dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(3) przeprowadzonej w dniu 19 marca 2013 r. (wyłączona jawność)*(2) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 28 maja do 26 czerwca 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-tekstInformacja o zapisach zastosowanych w niektórych paragrafach projektu tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły",
a dotyczących ustalania maksymalnej wysokości bezwzględnej, podanej w metrach nad poziom morza


dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 10 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 18 czerwca 2012 r. (wyłączona jawność)*(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2010 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 9 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 4 maja 2010 r. (wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


UWAGA:
Projekt planu został wykonany przez BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(3) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 25 lutego do 25 marca 2013 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)(2) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 28 maja do 26 czerwca 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2010 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)


UWAGA:
Projekt planu został wykonany przez BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XVII/206/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(4) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 15 lutego 2013 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag.


Na podstawie art. 17 pkt 9 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z pózn. zm.) , w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871), w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XVII/206/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2007 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 25 lutego do 25 marca 2013 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach pracy Biura.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Bulwary Wisły" w części podlegającej wyłożeniu, zostanie przeprowadzona w dniu 19 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie części podlegającej wyłożeniu.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2013 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia uwag jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl

Ponownie wykładana do publicznego wglądu część projektu planu (część tekstu i część załączników graficznych) obejmuje:
- ustalenia dla nowego terenu MN/U.1,
- zmiany w zakresie przeznaczenia terenu U.7,
- doszczegółowienia warunków zabudowy niektórych terenów,
- zmiany w zakresie zasad obsługi parkingowej.

Wyżej wymienione zmiany nastąpiły w następujących jednostkach redakcyjnych tekstu projektu planu:  §5 ust.1 pkt 5 wiersz 5 i 8, §7 ust. 8, ust. 9, §9 ust.2 pkt 21, §10 ust.4 pkt 1, §13 ust.1 pkt 1 lit. od a do g, §13 ust.1 pkt 3 lit.a, lit.b, lit.c, §13 ust.2 pkt 1, §13 ust.2 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. d, §13 ust.2 pkt 2 lit.a, lit.b, §14 ust.3 pkt 5 lit.c,  lit.d tiret drugie, §16 ust.2 pkt 5, pkt 7, pkt 8, §17 ust.4 pkt 3 lit.i, tiret pierwsze, §17 ust.4 pkt 4 lit.a, §17 ust.5 pkt 6 lit.a, §18 ust.2 pkt 1 lit.a, lit.b, §20 ust.3 pkt 2 lit.c, lit.d, §20 ust.4 pkt 3 lit.a, §20 ust.4 pkt 6 lit.a, §22 ust. 1, §22 ust.2, §22 ust.4 pkt 1 lit.a tiret pierwsze, tiret drugie i tiret trzecie, §22 ust.4 pkt 1 lit.b, §24 ust.3 pkt 2, §24 ust.3 pkt 7, §27 ust.1, §33 ust.3 pkt 1, lit.a, lit.b, lit.c, §33 ust.3 pkt 2, §35 ust. 2, §35 ust.7 pkt 2, §35 ust.8 pkt 9, §35 ust.8 pkt 10, §35 ust.8 pkt 11, §35 ust.9 pkt 2, §35 ust.11 pkt 4 lit. g tiret czwarte, §35 ust.11 pkt 4 lit.h,  lit.i, §35 ust.12 pkt 3 lit.j,  lit.k, §39 ust.3 pkt 2, §39 ust.3 pkt 3, § 46.

Na Rysunku Planu oraz Rysunku Rozwiązań Infrastruktury Technicznej zostały wprowadzone zmiany, uwzględniające zmiany tekstu projektu planu, jak również zmiany w zakresie: przebiegu „linii regulacyjnej wysokości zabudowy” w terenach U.7 i MW/U.13, zmiany ustalenia ochrony zabytków dla kamienicy w terenie MW/U.13, zmiany przebiegu „strefy lokalizacji usług” na rzece Wiśle (w rejonie ujścia rzeki Wilgi), rezygnacji z oznaczenia „rejonu lokalizacji pali cumowniczych przewidzianych do awaryjnego cumowania w okresie występowania stanu zagrożenia powodziowego”, zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie U.2, objęcia działki przeznaczeniem MW.4, objęcia działki przeznaczeniem MN/U.1.

Ponadto informuję, że do projektu planu wprowadzono – jako element wynikający z odrębnych aktów prawnych – informację o fakcie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy Kazimierza w obrębie tzw. „nowego miasta” wraz z historycznymi przedmieściami: Łąką Św. Sebastiana, Podbrzeziem, oraz Polami Kazimierzowskimi – nr rejestru A-1273/M.(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18 maja 2012 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XVII/206/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2007 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 28 maja do 26 czerwca 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- czwartki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, wtorki, środy i piątki: od 10:00 do 12:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Bulwary Wisły" zostanie przeprowadzona w dniu 18 czerwca 2012 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia uwag jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 kwietnia 2010 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XVII/206/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2010 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt i dnia 4 czerwca), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: od 14:30 do 16:00
- wtorki, środy, czwartki i piątki: od 12:00 do 14:00.

Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w centralnej części Krakowa, w dolinie rzeki Wisły - od Mostu Zwierzynieckiego do Stopnia Wodnego "Dąbie", w granicach dzielnic: VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, I Stare Miasto, II Grzegórzki, XIII Podgórze.
Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek
Projekt planu (w tym granice jego obszaru) będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 4 maja 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwaną dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje: - o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" - o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia uwag jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.plW związku z art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o ANULOWANIU OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły", które ogłoszono w dniu 16 kwietnia 2010 r.(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 26 października 2007 r.
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XVII/206/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły".

Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w centralnej części Krakowa, w dolinie rzeki Wisły - od Mostu Zwierzynieckiego do Stopnia Wodnego "Dąbie", w granicach dzielnic: VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, I Stare Miasto, II Grzegórzki, XIII Podgórze.
Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 30 listopada 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 2377/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 2. Zarządzenie Nr 1129/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(3) (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 2041/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły", w tym uwag zgłoszonych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 1273/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 5. Zarządzenie Nr 1711/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 2789/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 209/2013 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2013 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 181/2013 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2013 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 95/2011 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2011 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 4. Opinia Nr 200/2010 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2010 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryLista planów sporządzanychOdnośnik do listy planów sporządzanych

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2007-07-10
Data publikacji:
2007-07-10
Data aktualizacji:
2020-06-26
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-26 11:54:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-14 15:18:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-12 11:17:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-11 09:26:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-07 10:34:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-05 12:03:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-17 11:58:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-16 13:17:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 08:18:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-16 08:44:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-15 08:10:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-22 13:20:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-08 11:10:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-07 11:46:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-07 11:45:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-07-28 08:00:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-21 14:52:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-09 11:44:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-08 10:52:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-03 13:09:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-25 10:51:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-02 12:38:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-02 12:38:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-14 13:03:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-10 14:01:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-28 08:41:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-28 08:40:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-08 13:26:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-01 13:00:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-30 10:03:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-12 11:17:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-12 11:16:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-12 11:15:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-28 13:55:12
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-08-19 11:44:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-19 09:34:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-16 09:01:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-11 08:55:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-05 13:57:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-08 11:56:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-04-29 15:10:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-04-10 08:50:47
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-04-10 08:38:33
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-03-28 11:10:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-26 08:25:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-02-25 09:29:06
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-02-15 10:31:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-24 14:37:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 11:50:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 11:50:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 08:43:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-30 11:26:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-11 09:05:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-05 14:36:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-26 13:51:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-14 13:40:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-28 10:36:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-18 11:20:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-18 11:10:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-18 11:09:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-28 13:31:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-27 14:03:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-27 14:02:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-29 15:54:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-01-27 11:34:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-10 11:40:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 14:45:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-17 14:22:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-17 14:15:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-17 14:15:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-01-31 14:26:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-12-07 13:33:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-08-19 14:43:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-07-14 12:27:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-10 11:18:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-05-04 09:02:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-23 09:02:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-19 14:29:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-16 10:24:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-16 08:57:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-03-26 14:40:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-02-26 12:39:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-02-04 14:04:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-02-04 14:03:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-08-12 10:32:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-12 10:02:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-24 11:03:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:19:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:18:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:14:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:04:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 12:59:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-02 09:54:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-30 10:25:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-29 10:35:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-29 10:34:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:51:24
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:49:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:49:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:48:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:47:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:47:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-11 10:13:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-07 15:31:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-07 15:07:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-07 14:56:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-21 10:23:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-26 13:29:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-26 13:12:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 16:26:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 16:24:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-11 12:38:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-19 11:46:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-11 13:07:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-11 13:06:59
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:28:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:27:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:19:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:08:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:06:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:04:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:03:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 12:51:52
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 12:44:29
GDULA TOMASZ
 Edycja