Obowiązujący plan BULWARY WISŁY Logo
 

UWAGA:

1) Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny
(sygn. akt: II OSK 1918/17) oddalił skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków złożoną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: II SA/Kr 1580/16) w sprawie ze skargi na uchwałę Nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BULWARY WISŁY" stwierdzającego nieważność zaskarżonej uchwały w części tekstowej, w zakresie jej § 11 ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do działki nr 461/1, położonej przy ulicy Zamkowej 7 w Krakowie.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia NSA
Powyższe orzeczenie jest prawomocne.
2) W obszarze planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BULWARY WISŁY II" Przekierowanie do strony planu
3) W dniu 8 października 2013 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania niewielka część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru UJŚCIE WILGIOdnośnik do planu
4) Wyrokiem z dnia 31 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny
(sygn. akt: II OSK 738/15) stwierdził nieważność uchwały Nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BULWARY WISŁY" w zakresie jej § 11 ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do nieruchomości położonej przy ulicy Zamkowej 20 w Krakowie.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia NSA
Powyższe orzeczenie jest prawomocne.

5) Wyrokiem z dnia 28 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 54/14) stwierdził nieważność § 7 ust. 1 pkt 3 części tekstowej zaskarżonej uchwały Nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BULWARY WISŁY", w zakresie słów: „- w tym w Zarządzeniu nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa”.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 31 maja 2016 r.

 

Powierzchnia planu - 168,2 ha
Jednostki ewidencyjne: Śródmieście, Krowodrza, Podgórze
Dzielnice: I Stare Miasto, II Grzegórzki, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BULWARY WISŁY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2013 r., poz. 5685.

Plan obowiązuje od dnia 28 października 2013 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekst

Wykaz obiektów i obszarów będących pod ochroną i opieką konserwatorską
Załącznik nr 3 do uchwały

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 11 września 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2013 r., poz. 5685 - ogłoszenie uchwały Nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia planu (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w Obserwatorium
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Dolina Wisły stanowi główną oś terenów otwartych w Krakowie, a Bulwary Wisły obejmujące jej urbanistyczne wnętrze kształtują tożsamość miasta i decydują o jego metropolitalnym znaczeniu. Dlatego też zostały one wyodrębnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa jako kluczowy obszar rozwoju kulturowego. Zagospodarowanie tego obszaru podporządkowane ma być ochronie jego krajobrazu, a szczególnej troski wymaga zachowanie ekspozycji cennych zabytków, panoramy miasta oraz terenów otwartych. Rozwój funkcji bulwarów ma być związany ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej jak i dostępności komunikacyjnej, przede wszystkim pieszej, rowerowej, ale także wodnej. Plan określa zasady kształtowania systemów zieleni i przestrzeni publicznych, zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, warunki i parametry zabudowy, oraz granice zagospodarowania terenu.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip