Edycje projektu planu miejscowego / studium, z okresu poprzedzającego uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie wynikającej z tej ustawy.

Edycje projektu planu miejscowego / studium, udostępnia się jedynie na potrzeby zapoznania się z ich rozwiązaniami, przy poszanowaniu praw autorskich autora, określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczonych edycji projektu planu / studium (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystanie (m. in. kopiowanie, powielanie, upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych albo na stronach internetowych)

Edycje projektów, którymi dysponuje Prezydent Miasta Krakowa mogą zostać wykorzystane wyłącznie po uzyskaniu stosownej zgody Urzędu Miasta Krakowa, bądź autora opracowania. W tym celu należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania.

Więcej informacji o zasadach ponownego udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania znajduje się na stronie www.bip.krakow.pl