Dokument archiwalny


Edycje prognozy oddziaływania na środowisko stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie wynikającej z tej ustawy.

Edycje prognozy oddziaływania na środowisko udostępnia się jedynie na potrzeby zapoznania się z ich treścią, przy poszanowaniu praw autorskich autora, określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczonych edycji prognozy oddziaływania na środowisko (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystanie (m. in. kopiowanie, powielanie, upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych albo na stronach internetowych).

Edycje prognoz oddziaływania na środowisko, którymi dysponuje Prezydent Miasta Krakowa mogą zostać wykorzystane wyłącznie po uzyskaniu stosownej zgody Urzędu Miasta Krakowa, bądź autora opracowania. W tym celu należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania.

Więcej informacji o zasadach ponownego udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania znajduje się na stronie www.bip.krakow.pl